Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2019 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-ND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 6 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Tờ trình số 40/TTr-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã trình tại Kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ 6.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể để giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX gồm các nội dung như sau:

1. Về chuyển đổi cơ cấu cây trng, nuôi thủy sản trên nền đất lúa

Đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và địa phương; việc chuyển đổi tự phát về cơ cấu cây trng, vật nuôi trên nền đất lúa và chuyển mục đích sử dụng đất ở các huyện phía Tây trong thời gian qua để có giải pháp phù hợp, nhằm xem xét giải quyết thực trạng này trên cơ sở pháp lý và đời sống thực tế của người dân hiện tại.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã rà soát, thống kê, theo dõi, quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kịp thời cập nhật, tổng hợp số liệu theo hiện trạng để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổ chức khảo sát hệ thống thủy lợi, đê bao, tính thích nghi thổ nhưỡng và khả năng chuyển đổi cơ cấu cây trng, vật nuôi của từng khu vực để có kế hoạch đầu tư bền vững; tăng cường công tác chuyển giao giống cây trng, vật nuôi mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng và phát triển thương hiệu đối với các nông sản chủ lực, tạo mối liên kết trong sản xuất - tiêu thụ và phát triển các thị trường tiêu thụ ổn định.

Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương về Chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sản xuất lúa, việc chuyển đổi cơ cấu cây trng trên nền đất lúa và diện tích các loại cây trồng của tỉnh trước thực trạng diễn ra hiện nay; về cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ tích cực cho người trng lúa.

2. Về thực hiện công tác thu hồi đất đối với Dự án Mở rộng Khu bảo tồn sinh thái Đng Tháp Mười

Chỉ đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước kiểm kê lại hiện trạng đất, hoa màu, vật kiến trúc trên đất và đề xuất Phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp, khả thi.

Bố trí vốn để thực hiện công tác thu hồi đất đúng theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2019 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

3. Về h trợ kinh phí hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin cấp xã và h trợ tiền công cho cán bộ Hội

Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Công văn số 893/UBND-KGVX ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin trên địa bàn tỉnh; tổng hợp các nhiệm vụ quản lý nhà nước cần giao cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp trong tỉnh theo quy định.

Chỉ đạo Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện hỗ trợ đầy đủ, kịp thời kinh phí hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ tiền công cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin cấp xã theo quy định của pháp luật.

Htrợ Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, cấp huyện và cấp xã thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động đầy đủ, kịp thời, trình cấp có thẩm quyền quyết định; đảm bảo dự toán kinh phí htrợ một phần tiền công cho cán bộ Hội theo luật định; kịp thời phối hợp với cấp ủy các cấp tháo gỡ những khó khăn về nhân sự cán bộ làm công tác Hội cơ sở.

4. Về giải quyết chế độ tr cấp tiền tuất hàng tháng cho vợ liệt sĩ tái giá

Chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét nhng chế độ khác từ nguồn an sinh xã hội để bù đắp phần nào do việc giải quyết chậm trễ cho đối tượng được thụ hưởng; tiếp tục rà soát, giải quyết kịp thời và đúng chế độ, chính sách cho người dân, trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cần giải thích cụ thể và chia sẻ, tránh phiền hà cho người dân.

Nghiên cứu, tổng hợp những bất cập trong các văn bản của Trung ương liên quan đến chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, kịp thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung đã đề ra tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại b
iểu (UBTVQH);
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Công tác
đại biểu (VPQH);
- Cục Hành chính - Quản trị II (VPCP);
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- C
ác đ/c UVBTV Tnh ủy;
- UBND, UB. MTTQ tỉnh;
- Các Sở,
Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- ĐĐ. Quốc hội đơn vị t
nh Tiền Giang;
- ĐB HĐND tỉnh;
- CVP, PCVP Đo
àn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Báo
p Bắc;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2019 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri Tiền Giang

           • 12/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực