Nghị quyết 140/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 140/2013/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Nghị quyết 140/2013/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ một lần cán bộ điều động luân chuyển Đồng Tháp


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

S: 140/2013/NQ-HĐND

Đng Tháp, ngày 05 tng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ MỘT LẦN ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 55/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thng nht quy định chế đ h tr mt ln đi với cán b đưc điu động, luân chuyển trên đa bàn tnh Đng Tháp, c thnhư sau:

1. Đi tưng h tr:

Cán b được cp u huyn, th xã, thành ph và cp u tỉnh điều động, luân chuyển công tác t nhiệm kỳ 2010-2015.

2. Mc h tr:

Cán b thuc đi tưng quy đnh ti khon 1 Điu này được chi h tr01 lần (bao gm h trợ cả tin xăng) cho 01 lần điu động, luân chuyển và mc h trợ được nh theo khong ch quãng đưng t nơi đến tr sở cơ quan mi.

a) T 10 km đến 20 km: hỗ trợ 10 triu đng/ngưi;

b) T trên 20 km đến 40 km: hỗ tr13 triu đng/ngưi;

c) T trên 40 km đến 60 km: hỗ tr16 triu đng/ngưi;

d) Trên 60 km: hỗ trợ 20 triệu đồng/ngưi.

đ) Riêng đi với cán b đưc điu động, luân chuyển đến công tác ti các huyện biên giới (huyện Tân Hng, huyện Hồng Ng, th xã Hng Ng) và các xã biên gii (Bình Phú, Tân H Cơ, Thông Bình thuc huyện Tân Hng; Thưng Phước 1, Thưng Thới Hậu A, Thưng Thi Hậu B thuc huyện Hng Ng; Bình Thành, Tân Hi thuc th xã Hng Ng), các xã đưc hưng ph cp khu vc (theo Thông tư Liên tch s 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC- UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 ca B Ni v, B Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính, y ban Dân tc hưng dẫn thc hiện chế đ ph cp khu vc) đưc h trthêm 01 triệu đng/ngưi.

3. Phương thc chi h tr:

a) Đi với cp tnh: Ban T chức Tỉnh uỷ xét đi với các đi tưng thuc khối Đng và Văn phòng Tỉnh u chi h tr; Sở Nội v chi h trợ đi với các đi ng khi Nhà nước.

b) Đi với cp huyn: Văn phòng cấp uhuyn, th xã, thành ph chi hỗ trợ đi vi các đi tưng thuộc khi Đng; Png Nội v chi h trđi với các đi ng khi Nhà nước.

c) Số tiền chi h tr theo thc tế s năm được điều đng, luân chuyển nhưng không quá 03 (ba) năm, k tngày được cấp có thẩm quyền quyết đnh điu động, luân chuyn. Số tin chi h trợ được chia đu trong 03 (ba) năm và thanh toán hàng m.

4. Nguồn kinh phí chi h trợ: Tngân ch nhà nước theo phân cấp ngân sách hin hành.

Điều 2. Giao Uban nhân dân tnh t chc trin khai thc hin Nghquyết y.

Điều 3. Thưng trc Hi đng nhân dân, các Ban Hi đng nhân dân và các Đại biu Hi đồng nhân dân tnh giám sát việc thc hin Ngh quyết này.

Ngh quyết này đã được Hi đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VIII, k họp th 7 tng qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và hiu lc sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- UBTVQH, VPCP (I,II);
- Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban chỉ đạo Tây nam bộ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu140/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực15/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 140/2013/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ một lần cán bộ điều động luân chuyển Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 140/2013/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ một lần cán bộ điều động luân chuyển Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu140/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành05/12/2013
        Ngày hiệu lực15/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 140/2013/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ một lần cán bộ điều động luân chuyển Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 140/2013/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ một lần cán bộ điều động luân chuyển Đồng Tháp

           • 05/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực