Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND thông qua đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND đề án Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
T
NH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 140/2015/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH LÂM ĐỒNG.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 58/2013/QĐ-TTg Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa">147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét Tờ trình số 3714/TTr-UBND ngày 01/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Lâm Đồng với các nội dung chính như sau:

1. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Tên gọi:

a) Tên tiếng Việt: Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

b) Tên giao dịch quốc tế: Lam Dong Credit Guarantee Fund For Small And Medium Enterprises (tên viết tắt là LCGF).

c) Trụ sở đặt tại Sở Tài chính Lâm Đồng; Địa chỉ: Tầng 5, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - Số 36, Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Thời hạn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng: 20 năm (Hai mươi năm), kể từ năm 2016.

4. Nguồn vốn của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng được hình thành các nguồn sau;

a) Vốn điều lệ:

- Vốn cấp của ngân sách tỉnh: 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng);

- Vốn góp của các tổ chức tín dụng;

- Vốn góp của các doanh nghiệp khác;

- Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Trong quá trình hoạt động, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng được điều chỉnh tăng vốn điều lệ. Việc tăng vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

b) Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

d) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Đối tượng được bảo lãnh: Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng cấp bảo lãnh tín dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật hiện hành, đang hoạt động và có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, vay vốn bằng đồng Việt Nam lại các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.

6. Điều kiện để được bảo lãnh tín dụng: Các đối tượng được bảo lãnh tín dụng quy định tại khoản 5 Điều này chỉ được Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng xem xét, cấp bảo lãnh khi hội đủ các điều kiện sau:

a) Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay. Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định.

b) Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.

c) Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

d) Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.

7. Phạm vi bảo lãnh tín dụng;

a) Quỹ bảo lãnh tín dụng có thể cấp bảo lãnh một phần hoặc bảo lãnh toàn bộ phần chênh lệch giữa giá trị khoản vay và giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của bên được bảo lãnh tại tổ chức tín dụng.

b) Bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi khoản vay của bên được bảo lãnh tại bên nhận bảo lãnh.

8. Giới hạn bảo lãnh tín dụng:

a) Mức bảo lãnh tín dụng tối đa cho một khách hàng được bảo lãnh không vượt quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

b) Tổng mức bảo lãnh tín dụng cho các bên được bảo lãnh tối đa không vượt quá 5 lần so với vốn điều lệ thực có của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

9. Phí bảo lãnh tín dụng: Mức thu phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

10. Về tài chính, hạch toán kế toán: Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng thực hiện chế độ tài chính, công tác kế toán, thống kê, báo cáo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

11. Cơ cấu tổ chức bộ máy, phương thức quản lý và điều hành:

a) Hội đồng quản lý: Hội đồng quản lý gồm có 05 người hoạt động kiêm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng: 01 Phó chủ tịch Hội đồng và 03 thành viên.

b) Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Trưởng ban và 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

c) Ban điều hành: Giám đốc (hoạt động kiêm nhiệm) là người đại diện pháp nhân của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng. Giúp việc cho Ban điều hành gồm có: Kế toán trưởng, Thủ quỹ và cán bộ chuyên môn (sử dụng bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng kiêm nhiệm).

d) Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý và điều hành, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Điều 2. Ngân sách tỉnh cấp vốn điều lệ ban đầu cho Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Lâm Đồng trong năm 2016 là 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp
thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh: UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- CPVP: các Phòng VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website HĐND tỉnh; TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 140/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2015
Ngày hiệu lực 21/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND đề án Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND đề án Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 140/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành 11/07/2015
Ngày hiệu lực 21/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND đề án Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND đề án Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng