Nghị quyết 141/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 141/2010/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non tỉnh Nam Định từ năm 2010 đến năm 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 141/2010/NQ-HĐND phát triển giáo dục mầm non Nam Định 2010 - 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2010/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015”;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non tỉnh Nam Định đến năm 2015”;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục mầm non tỉnh Nam Định từ năm 2010 đến năm 2015”, với những nội dung chính như sau:

1. Chuyển đổi 237 trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập, hoạt động theo điều lệ trường mầm non (có danh sách kèm theo); đảm bảo trên địa bàn mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 trường mầm non công lập.

2. 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi vào năm 2015.

3. Sắp xếp đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non. Trường hạng I được bố trí 7 biên chế, trường hạng II được bố trí 6 biên chế; những xã, thị trấn có 03 trường cũng không quá 15 biên chế, bao gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên nòng cốt các khối lớp.

4. Hỗ trợ sinh hoạt phí cho đội ngũ giáo viên ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập theo trình độ đào tạo với các mức sau:

- Giáo viên có trình độ đại học: mức hỗ trợ 1,2 hệ số lương tối thiểu

- Giáo viên có trình độ cao đẳng: mức hỗ trợ 1,0 hệ số lương tối thiểu

- Giáo viên có trình độ trung cấp: mức hỗ trợ 0,8 hệ số lương tối thiểu

- Giáo viên có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo: mức hộ trợ 0,6 hệ số lương tối thiểu.

Hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho giáo viên ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập theo mức lương tối thiểu.

5. Hàng năm, dành tối thiểu 10% tổng chi ngân sách giáo dục cho phát triển giáo dục mầm non. Thực hiện thu học phí theo quy định của nhà nước. Hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh 100 triệu đồng (bằng tiền) cho các trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần đầu để mua sắm trang thiết bị giáo dục.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2010.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

DANH SÁCH

237 TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG CHUYỂN SANG CÔNG LẬP
(Kèm theo Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

TT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

HẠNG TRƯỜNG

Hạng I

Hạng II

1

Trường Mầm non Mỹ Xá

Xã Mỹ Xá - Thành phố Nam Định

x

 

2

Trường Mầm non Nam Vân

Xã Nam Vân - Thành phố Nam Định

x

 

3

Trường Mầm non Nam Phong

Xã Nam Phong - Thành phố Nam Định

x

 

4

Trường Mầm non Lộc An

Xã Lộc An - Thành phố Nam Định

 

x

5

Trường Mầm non Lộc Hạ

Xã Lộc Hạ - Thành phố Nam Định

x

 

6

Trường Mầm non Lộc Hòa

Xã Lộc Hòa - Thành phố Nam Định

x

 

7

Trường Mầm non Lộc Vượng

Xã Lộc Vượng - Thành phố Nam Định

 

x

8

Trường Mầm non Mỹ Thuận

Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Lộc

x

 

9

Trường Mầm non Mỹ Thịnh

Xã Mỹ Thịnh - Huyện Mỹ Lộc

x

 

10

Trường Mầm non TT Mỹ Lộc

TT Mỹ Lộc - Huyện Mỹ Lộc

x

 

11

Trường Mầm non Mỹ Thành

Xã Mỹ Thành - Huyện Mỹ Lộc

x

 

12

Trường Mầm non Mỹ Tiến

Xã Mỹ Tiến - Huyện Mỹ Lộc

x

 

13

Trường Mầm non Mỹ Hưng

Xã Mỹ Hưng - Huyện Mỹ Lộc

x

 

14

Trường Mầm non Mỹ Thắng

Xã Mỹ Thắng - Huyện Mỹ Lộc

x

 

15

Trường Mầm non Mỹ Hà

Xã Mỹ Hà - Huyện Mỹ Lộc

x

 

16

Trường Mầm non Mỹ Phúc

Xã Mỹ Phúc - Huyện Mỹ Lộc

x

 

17

Trường Mầm non Mỹ Trung

Xã Mỹ Trung - Huyện Mỹ Lộc

x

 

18

Trường Mầm non Mỹ Tân

Xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc

x

 

19

Trường Mầm non Minh Thuận

Xã Minh Thuận - Huyện Vụ Bản

x

 

20

Trường Mầm non Tân Khánh

Xã Tân Khánh - Huyện Vụ Bản

x

 

21

Trường Mầm non Hiển Khánh

Xã Hiển Khánh - Huyện Vụ Bản

x

 

22

Trường Mầm non Hợp Hưng

Xã Hợp Hưng - Huyện Vụ Bản

x

 

23

Trường Mầm non Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa - Huyện Vụ Bản

x

 

24

Trường Mầm non Minh Tân

Xã Minh Tân - Huyện Vụ Bản

x

 

25

Trường Mầm non Kim Thái

Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản

x

 

26

Trường Mầm non Trung Thành

Xã Trung Thành - Huyện Vụ Bản

x

 

27

Trường Mầm non Quang Trung

Xã Quang Trung - Huyện Vụ Bản

x

 

28

Trường Mầm non Đại An

Xã Đại An - Huyện Vụ Bản

x

 

29

Trường Mầm non Liên Bảo

Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản

x

 

30

Trường Mầm non Tân Thành

Xã Tân Thành - Huyện Vụ Bản

 

x

31

Trường Mầm non Đại Thắng

Xã Đại Thắng - Huyện Vụ Bản

x

 

32

Trường Mầm non Liên Minh

Xã Liên Minh - Huyện Vụ Bản

x

 

33

Trường Mầm non Vĩnh Hào

Xã Vĩnh Hào - Huyện Vụ Bản

x

 

34

Trường Mầm non Thành Lợi

Xã Thành Lợi - Huyện Vụ Bản

x

 

35

Trường Mầm non Thị Trấn Gôi

Thị Trấn Gôi - Huyện Vụ Bản

x

 

36

Trường Mầm non Tam Thanh

Xã Tam Thanh - Huyện Vụ Bản

x

 

37

Trường Mầm non Yên Trung

Xã Yên Trung - Huyện Ý Yên

x

 

38

Trường Mầm non Yên Thành

Xã Yên Thành - Huyện Ý Yên

x

 

39

Trường Mầm non Yên Thọ

Xã Yên Thọ - Huyện Ý Yên

x

 

40

Trường Mầm non Yên Nghĩa

Xã Yên Nghĩa - Huyện Ý Yên

x

 

41

Trường Mầm non Yên Phương

Xã Yên Phương - Huyện Ý Yên

x

 

42

Trường Mầm non Yên Bình

Xã Yên Bình - Huyện Ý Yên

x

 

43

Trường Mầm non Yên Tân

Xã Yên Tân - Huyện Ý Yên

x

 

44

Trường Mầm non Yên Lợi

Xã Yên Lợi - Huyện Ý Yên

x

 

45

Trường Mầm non Yên Minh

Xã Yên Minh - Huyện Ý Yên

x

 

46

Trường Mầm non Yên Mỹ

Xã Yên Mỹ - Huyện Ý Yên

x

 

47

Trường Mầm non Yên Chính

Xã Yên Chính - Huyện Ý Yên

x

 

48

Trường Mầm non Yên Hưng

Xã Yên Hưng - Huyện Ý Yên

x

 

49

Trường Mầm non Yên Phong

Xã Yên Phong - Huyện Ý Yên

x

 

50

Trường Mầm non Yên Phú

Xã Yên Phú - Huyện Ý Yên

x

 

51

Trường Mầm non Yên Khánh

Xã Yên Khánh - Huyện Ý Yên

x

 

52

Trường Mầm non Yên Duơng

Xã Yên Dương - Huyện Ý Yên

x

 

53

Trường Mầm non Yên Xá

Xã Yên Xá - Huyện Ý Yên

x

 

54

Trường Mầm non Yên Ninh

Xã Yên Ninh - Huyện Ý Yên

x

 

55

Trường Mầm non Thị Trấn Lâm

Thị Trấn Lâm - Huyện Ý Yên

x

 

56

Trường Mầm non Yên Hồng

Xã Yên Hồng - Huyện Ý Yên

x

 

57

Trường Mầm non Yên Quang

Xã Yên Quang - Huyện Ý Yên

x

 

58

Trường Mầm non 13/8

Xã Yên Tiến - Huyện Ý Yên

x

 

59

Trường Mầm non Tống Văn Trân

Xã Yên Tiến - Huyện Ý Yên

x

 

60

Trường Mầm non Yên Bằng

Xã Yên Bằng - Huyện Ý Yên

x

 

61

Trường Mầm non Yên Khang

Xã Yên Khang - Huyện Ý Yên

x

 

62

Trường Mầm non A Yên Đồng

Xã Yên Đồng - Huyện Ý Yên

x

 

63

Trường Mầm non B Yên Đồng

Xã Yên Đồng - Huyện Ý Yên

x

 

64

Trường Mầm non A Yên Trị

Xã Yên Trị - Huyện Ý Yên

x

 

65

Trường Mầm non B Yên Trị

Xã Yên Trị - Huyện Ý Yên

x

 

66

Trường Mầm non Hương Sen

Xã Yên Nhân - Huyện Ý Yên

x

 

67

Trường Mầm non Hoa Đào

Xã Yên Nhân - Huyện Ý Yên

x

 

68

Trường Mầm non 2/9

Xã Yên Thắng - Huyện Ý Yên

x

 

69

Trường Mầm non 19/5

Xã Yên Thắng - Huyện Ý Yên

x

 

70

Trường Mầm non Yên Lương

Xã Yên Lương - Huyện Ý Yên

x

 

71

Trường Mầm non Họa My

Xã Yên Cường - Huyện Ý Yên

x

 

72

Trường Mầm non Hoàng Anh

Xã Yên Cường - Huyện Ý Yên

x

 

73

Trường Mầm non Yên Lộc

Xã Yên Lộc - Huyện Ý Yên

x

 

74

Trường Mầm non Yên Phúc

Xã Yên Phúc - Huyện Ý Yên

x

 

75

Trường Mầm non Nam Mỹ

Xã Nam Mỹ - Huyện Nam Trực

x

 

76

Trường Mầm non Trần Hưng Đạo

Xã Điền Xá - Huyện Nam Trực

x

 

77

Trường Mầm non Trần Quốc Toản

Xã Điền Xá - Huyện Nam Trực

x

 

78

Trường Mầm non Nam Tân

Xã Tân Thịnh - Huyện Nam Trực

x

 

79

Trường Mầm non Nam Thịnh

Xã Tân Thịnh - Huyện Nam Trực

x

 

80

Trường Mầm non Nam Thắng

Xã Nam Thắng - Huyện Nam Trực

x

 

81

Trường Mầm non Nam Toàn

Xã Nam Toàn - Huyện Nam Trực

x

 

82

Trường Mầm non Nam Trấn

Xã Hồng Quang - Huyện Nam Trực

x

 

83

Trường Mầm non Nam Quang

Xã Hồng Quang - Huyện Nam Trực

 

x

84

Trường Mầm non Nam Nghĩa

Xã Nghĩa An - Huyện Nam Trực

x

 

85

Trường Mầm non Nam An

Xã Nghĩa An - Huyện Nam Trực

x

 

86

Trường Mầm non Nam Cường

Xã Nam Cường - Huyện Nam Trực

x

 

87

Trường Mầm non Nam Hồng

Xã Nam Hồng - Huyện Nam Trực

x

 

88

Trường Mầm non Nam Trung

Xã Nam Hồng - Huyện Nam Trực

 

x

89

Trường Mầm non Nam Hoa

Xã Nam Hoa - Huyện Nam Trực

x

 

90

Trường Mầm non Nam Hùng

Xã Nam Hùng - Huyện Nam Trực

x

 

91

Trường Mầm non Nam Giang

TT Nam Giang - Huyện Nam Trực

x

 

92

Trường Mầm non Nam Đào

TT Nam Giang - Huyện Nam Trực

x

 

93

Trường Mầm non Nam Minh

Xã Bình Minh - Huyện Nam Trực

x

 

94

Trường Mầm non Nam Bình

Xã Bình Minh - Huyện Nam Trực

x

 

95

Trường Mầm non Nam Dương

Xã Nam Dương - Huyện Nam Trực

x

 

96

Trường Mầm non Nam Thượng

Xã Đồng Sơn - Huyện Nam Trực

x

 

97

Trường Mầm non Nam Thành

Xã Đồng Sơn - Huyện Nam Trực

x

 

98

Trường Mầm non Nam Đồng

Xã Đồng Sơn - Huyện Nam Trực

x

 

99

Trường Mầm non Nam Thái

Xã Nam Thái - Huyện Nam Trực

x

 

100

Trường Mầm non Nam Phúc

Xã Nam Thái - Huyện Nam Trực

x

 

101

Trường Mầm non Nam Quan

Xã Nam Lợi - Huyện Nam Trực

x

 

102

Trường Mầm non Nam Lợi

Xã Nam Lợi - Huyện Nam Trực

x

 

103

Trường Mầm non Nam Tiến

Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực

x

 

104

Trường Mầm non Nam Sơn

Xã Nam Tiến - Huyện Nam Trực

 

x

105

Trường Mầm non Nam Hải

Xã Nam Hải - Huyện Nam Trực

x

 

106

Trường Mầm non Nam Ninh

Xã Nam Thanh - Huyện Nam Trực

x

 

107

Trường Mầm non Nam Long

Xã Nam Thanh - Huyện Nam Trực

x

 

108

Trường Mầm non Trực Hưng

Xã Trực Hưng - Huyện Trực Ninh

x

 

109

Trường Mầm non Trực Khang

Xã Trực Khang - Huyện Trực Ninh

x

 

110

Trường Mầm non Trực Mỹ

Xã Trực Mỹ - Huyện Trực Ninh

x

 

111

Trường Mầm non Trực Thuận

Xã Trực Thuận - Huyện Trực Ninh

x

 

112

Trường Mầm non Trực Nội

Xã Trực Nội - Huyện Trực Ninh

x

 

113

Trường Mầm non Trực Thanh

Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh

x

 

114

Trường Mầm non Trực Đạo

Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh

x

 

115

Trường Mầm non Trực Tuấn

Xã Trực Tuấn - Huyện Trực Ninh

x

 

116

Trường Mầm non Trực Cát

Xã Cát Thành - Huyện Trực Ninh

x

 

117

Trường Mầm non Trực Thành

Xã Cát Thành - Huyện Trực Ninh

x

 

118

Trường Mầm non Trực Bình

Xã Việt Hùng - Huyện Trực Ninh

x

 

119

Trường Mầm non Trực Tĩnh

Xã Việt Hùng - Huyện Trực Ninh

x

 

120

Trường Mầm non Trực Phương

Xã Phương Định - Huyện Trực Ninh

x

 

121

Trường Mầm non Trực Định

Xã Phương Định - Huyện Trực Ninh

x

 

122

Trường Mầm non Trực Liêm

Xã Liêm Hải - Huyện Trực Ninh

x

 

123

Trường Mầm non Trực Hải

Xã Liêm Hải - Huyện Trực Ninh

x

 

124

Trường Mầm non Trực Trung

Xã Trung Đông - Huyện Trực Ninh

x

 

125

Trường Mầm non Trực Đông

Xã Trung Đông - Huyện Trực Ninh

x

 

126

Trường Mầm non Trực Chính

Xã Trực Chính - Huyện Trực Ninh

x

 

127

Trường Mầm non Cổ Lễ

Thị Trấn Cổ Lễ - Huyện Trực Ninh

x

 

128

Trường Mầm non Trực Thắng

Xã Trực Thắng - Huyện Trực Ninh

x

 

129

Trường Mầm non Trực Phú

Xã Trực Phú - Huyện Trực Ninh

x

 

130

Trường Mầm non Trực Thái

Xã Trực Thái - Huyện Trực Ninh

x

 

131

Trường Mầm non Trực Đại A

Xã Trực Đại - Huyện Trực Ninh

x

 

132

Trường Mầm non Trực Đại B

Xã Trực Đại - Huyện Trực Ninh

x

 

133

Trường Mầm non Trực Hùng

Xã Trực Hùng - Huyện Trực Ninh

x

 

134

Trường Mầm non Trực Cường

Xã Trực Cường - Huyện Trực Ninh

x

 

135

Trường Mầm non Nghĩa Đồng

Xã Nghĩa Đồng - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

136

Trường Mầm non Nghĩa Thịnh

Xã Nghĩa Thịnh - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

137

Trường Mầm non Nghĩa Thái

Xã Nghĩa Thái - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

138

Trường Mầm non Hoàng Nam

Xã Hoàng Nam - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

139

Trường Mầm non Nghĩa Minh

Xã Nghĩa Minh - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

140

Trường Mầm non Nghĩa Châu

Xã Nghĩa Châu - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

141

Trường Mầm non Nghĩa Trung

Xã Nghĩa Trung - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

142

Trường Mầm non Nghĩa Sơn

Xã Nghĩa Sơn - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

143

Trường Mầm non Liễu Đề

Thị Trấn Liễu Đề - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

144

Trường Mầm non Nghĩa Lạc

Xã Nghĩa Lạc - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

145

Trường Mầm non Nghĩa Hồng

Xã Nghĩa Hồng - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

146

Trường Mầm non Nghĩa Phong

Xã Nghĩa Phong - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

147

Trường Mầm non Nghĩa Phú

Xã Nghĩa Phú - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

148

Trường Mầm non Nghĩa Tân

Xã Nghĩa Tân - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

149

Trường Mầm non Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Bình - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

150

Trường Mầm non Nghĩa Thắng

Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

151

Trường Mầm non Nghĩa Lợi

Xã Nghĩa Lợi - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

152

Trường Mầm non Nghĩa Phúc

Xã Nghĩa Phúc - Huyện Nghĩa Hưng

 

x

153

Trường Mầm non Nghĩa Lâm

Xã Nghĩa Lâm - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

154

Trường Mầm non A Nghĩa Thành

Xã Nghĩa Thành - Huyện Nghĩa Hưng

 

x

155

Trường Mầm non B Nghĩa Thành

Xã Nghĩa Thành - Huyện Nghĩa Hưng

 

x

156

Trường Mầm non Nghĩa Hùng

Xã Nghĩa Hùng - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

157

Trường Mầm non Nghĩa Hải

Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

158

Trường Mầm non Quỹ Nhất

TT Quỹ Nhất - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

159

Trường Mầm non Rạng Đông

TT Rạng Đông - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

160

Trường Mầm non Nam Điền

Xã Nam Điền - Huyện Nghĩa Hưng

x

 

161

Trường Mầm non Hải An

Xã Hải An - Huyện Hải Hậu

x

 

162

Trường Mầm non Hải Anh

Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu

x

 

163

Trường Mầm non Hải Bắc

Xã Hải Bắc - Huyện Hải Hậu

x

 

164

Trường Mầm non Hải Cường

Xã Hải Cường - Huyện Hải Hậu

x

 

165

Trường Mầm non Hải Châu

Xã Hải Châu - Huyện Hải Hậu

x

 

166

Trường Mầm non Hải Chính

Xã Hải Chính - Huyện Hải Hậu

x

 

167

Trường Mầm non Thị Trấn Cồn

Thị Trấn Cồn - Huyện Hải Hậu

x

 

168

Trường Mầm non Hải Đông

Xã Hải Đông - Huyện Hải Hậu

x

 

169

Trường Mầm non Hải Đường

Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu

x

 

170

Trường Mầm non Hải Giang

Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu

x

 

171

Trường Mầm non Hải Hà

Xã Hải Hà - Huyện Hải Hậu

x

 

172

Trường Mầm non Hải Hòa

Xã Hải Hòa - Huyện Hải Hậu

x

 

173

Trường Mầm non Hải Hưng

Xã Hải Hưng - Huyện Hải Hậu

x

 

174

Trường Mầm non Hải Long

Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu

x

 

175

Trường Mầm non Hải Lộc

Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu

x

 

176

Trường Mầm non Hải Lý

Xã Hải Lý - Huyện Hải Hậu

x

 

177

Trường Mầm non Hải Ninh

Xã Hải Ninh - Huyện Hải Hậu

x

 

178

Trường Mầm non Hải Minh

Xã Hải Minh - Huyện Hải Hậu

x

 

179

Trường Mầm non Hải Nam

Xã Hải Nam - Huyện Hải Hậu

x

 

180

Trường Mầm non Hải Phong

Xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu

x

 

181

Trường Mầm non Hải Phương

Xã Hải Phương - Huyện Hải Hậu

x

 

182

Trường Mầm non Hải Phú

Xã Hải Phú - Huyện Hải Hậu

x

 

183

Trường Mầm non Hải Phúc

Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu

x

 

184

Trường Mầm non Hải Quang

Xã Hải Quang - Huyện Hải Hậu

x

 

185

Trường Mầm non Hải Sơn

Xã Hải Sơn - Huyện Hải Hậu

x

 

186

Trường Mầm non Hải Tây

Xã Hải Tây - Huyện Hải Hậu

x

 

187

Trường Mầm non Hải Tân

Xã Hải Tân - Huyện Hải Hậu

x

 

188

Trường Mầm non Hải Toàn

Xã Hải Toàn - Huyện Hải Hậu

x

 

189

Trường Mầm non Hải Trung

Xã Hải Trung - Huyện Hải Hậu

x

 

190

Trường Mầm non TT Thịnh Long

TT Thịnh Long - Huyện Hải Hậu

x

 

191

Trường Mầm non Hải Thanh

Xã Hải Thanh - Huyện Hải Hậu

x

 

192

Trường Mầm non Hải Triều

Xã Hải Triều - Huyện Hải Hậu

x

 

193

Trường Mầm non Hải Vân

Xã Hải Vân - Huyện Hải Hậu

x

 

194

Trường Mầm non Hải Xuân

Xã Hải Xuân - Huyện Hải Hậu

x

 

195

Trường Mầm non TT Yên Định

TT Yên Định - Huyện Hải Hậu

x

 

196

Trường Mầm non Xuân Thượng

Xã Xuân Thượng- Huyện Xuân Trường

x

 

197

Trường Mầm non Xuân Thành

Xã Xuân Thành - Huyện Xuân Trường

x

 

198

Trường Mầm non Xuân Châu

Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường

x

 

199

Trường Mầm non Xuân Phong

Xã Xuân Phong - Huyện Xuân Trường

x

 

200

Trường Mầm non Xuân Hồng

Xã Xuân Hồng - Huyện Xuân Trường

x

 

201

Trường Mầm non Xuân Ngọc

Xã Xuân Ngọc - Huyện Xuân Trường

x

 

202

Trường Mầm non Xuân Thủy

Xã Xuân Thủy - Huyện Xuân Trường

x

 

203

Trường Mầm non Xuân Tân

Xã Xuân Tân - Huyện Xuân Trường

x

 

204

Trường Mầm non Xuân Đài

Xã Xuân Đài - Huyện Xuân Trường

x

 

205

Trường Mầm non Xuân Phú

Xã Xuân Phú - Huyện Xuân Trường

x

 

206

Trường Mầm non Thọ Nghiệp

Xã Thọ Nghiệp - Huyện Xuân Trường

x

 

207

Trường Mầm non Xuân Bắc

Xã Xuân Bắc - Huyện Xuân Trường

x

 

208

Trường Mầm non Xuân Trung

Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường

x

 

209

Trường Mầm non Xuân Phương

Xã Xuân Phương -Huyện Xuân Trường

x

 

210

Trường Mầm non Xuân Vinh

Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường

x

 

211

Trường Mầm non Xuân Ninh

Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường

x

 

212

Trường Mầm non TT.Xuân Trường

TT.Xuân Trường -Huyện Xuân Trường

x

 

213

Trường Mầm non Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa - Huyện Xuân Trường

x

 

214

Trường Mầm non Xuân Kiên

Xã Xuân Kiên - Huyện Xuân Trường

x

 

215

Trường Mầm non Xuân Tiến

Xã Xuân Tiến - Huyện Xuân Trường

x

 

216

Trường Mầm non Giao Thiện

Xã Giao Thiện - Huyện Giao Thủy

x

 

217

Trường Mầm non Giao An

Xã Giao An - Huyện Giao Thủy

x

 

218

Trường Mầm non Giao Thanh

Xã Giao Thanh - Huyện Giao Thủy

x

 

219

Trường Mầm non Giao Hương

Xã Giao Hương - Huyện Giao Thủy

x

 

220

Trường Mầm non Giao Lạc

Xã Giao Lạc - Huyện Giao Thủy

x

 

221

Trường Mầm non Giao Xuân

Xã Giao Xuân - Huyện Giao Thủy

x

 

222

Trường Mầm non Hồng Thuận

Xã Hồng Thuận - Huyện Giao Thủy

x

 

223

Trường Mầm non Giao Tiến

Xã Giao Tiến - Huyện Giao Thủy

x

 

224

Trường Mầm non Giao Nhân

Xã Giao Nhân - Huyện Giao Thủy

x

 

225

Trường Mầm non Giao Hải

Xã Giao Hải - Huyện Giao Thủy

x

 

226

Trường Mầm non Giao Hà

Xã Giao Hà - Huyện Giao Thủy

x

 

227

Trường Mầm non Giao Hòa

Xã Bình Hòa - Huyện Giao Thủy

x

 

228

Trường Mầm non Ngô Đồng

TT.Ngô Đồng - Huyện Giao Thủy

x

 

229

Trường Mầm non Hoành Sơn

Xã Hoành Sơn - Huyện Giao Thủy

x

 

230

Trường Mầm non Giao Châu

Xã Giao Châu - Huyện Giao Thủy

x

 

231

Trường Mầm non Giao Yến

Xã Giao Yến - Huyện Giao Thủy

x

 

232

Trường Mầm non Bạch Long

Xã Bạch Long - Huyện Giao Thủy

x

 

233

Trường Mầm non Giao Tân

Xã Giao Tân - Huyện Giao Thủy

x

 

234

Trường Mầm non Giao Thịnh

Xã Giao Thịnh - Huyện Giao Thủy

x

 

235

Trường Mầm non Quất Lâm

TT.Quất Lâm - Huyện Giao Thủy

x

 

236

Trường Mầm non Giao Phong

Xã Giao Phong - Huyện Giao Thủy

x

 

237

Trường Mầm non Giao Long

Xã Giao Long - Huyện Giao Thủy

x

 

 

Tổng số

 

228

9

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 141/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2010
Ngày hiệu lực 01/09/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 141/2010/NQ-HĐND phát triển giáo dục mầm non Nam Định 2010 - 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 141/2010/NQ-HĐND phát triển giáo dục mầm non Nam Định 2010 - 2015
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 141/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nam Định
Người ký Chu Văn Đạt
Ngày ban hành 09/07/2010
Ngày hiệu lực 01/09/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 141/2010/NQ-HĐND phát triển giáo dục mầm non Nam Định 2010 - 2015

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 141/2010/NQ-HĐND phát triển giáo dục mầm non Nam Định 2010 - 2015

  • 09/07/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/09/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực