Nghị quyết 142/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 142/2014/NQ-HĐND thành lập phường Lợi Bình Nhơn và phường Bình Tâm thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 142/2014/NQ-HĐND thành lập phường Lợi Bình Nhơn Bình Tâm thành phố Tân An Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/2014/NQ-HĐND

Long An, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG LỢI BÌNH NHƠN VÀ PHƯỜNG BÌNH TÂM THUỘC THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) về việc phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính đối với huyện, xã có địa giới hành chính chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15/6/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1849/TTr-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập phường Lợi Bình Nhơn và phường Bình Tâm thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Đề án thành lập phường Lợi Bình Nhơn và phường Bình Tâm thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Thành lập phường Lợi Bình Nhơn thuộc thành phố Tân An trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, nhân khẩu và địa giới hành chính của xã Lợi Bình Nhơn.

a) Phường Lợi Bình Nhơn có 1.191,43 hecta diện tích tự nhiên và 13.212 nhân khẩu.

b) Địa giới hành chính phường Lợi Bình Nhơn: Đông giáp Phường 6 và phường Khánh Hậu; Tây giáp xã Mỹ Phú huyện Thủ Thừa và xã Tân Hòa Thành huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; Nam giáp xã Tân Hội Đông huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; Bắc giáp xã Hướng Thọ Phú (lấy sông Vàm Cỏ Tây làm ranh giới hành chính).

2. Thành lập phường Bình Tâm thuộc thành phố Tân An trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, nhân khẩu và địa giới hành chính của xã Bình lâm.

a) Phường Bình Tâm có 595,64 hecta diện tích tự nhiên và 6.528 nhân khẩu.

b) Địa giới hành chính phường Bình Tâm: Đông giáp xã Bình Quới và xã Hòa Phú huyện Châu Thành; Tây giáp Phường 3 và Phường 7; Nam giáp Phường 7 và xã Hòa Phú huyện Châu Thành; Bắc giáp Phường 5 và xã Nhơn Thạnh Trung.

3. Sau khi thành lập phường Lợi Bình Nhơn và phường Bình Tâm thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An:

a) Thành phố Tân An có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tân Khánh, Khánh Hậu, Lợi Bình Nhơn, Bình Tâm) và 03 xã (An Vĩnh Ngãi, Hướng Thọ Phú, Nhơn Thạnh Trung).

b) Tỉnh Long An có 192 đơn vị hành chính cấp xã (không tăng), gồm 164 xã, 14 phường và 14 thị trấn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP. HCM) (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND khóa VIII;
- Các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐB
QH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 142/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/07/2014
Ngày hiệu lực 27/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 142/2014/NQ-HĐND thành lập phường Lợi Bình Nhơn Bình Tâm thành phố Tân An Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 142/2014/NQ-HĐND thành lập phường Lợi Bình Nhơn Bình Tâm thành phố Tân An Long An
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 142/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành 21/07/2014
Ngày hiệu lực 27/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 142/2014/NQ-HĐND thành lập phường Lợi Bình Nhơn Bình Tâm thành phố Tân An Long An

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 142/2014/NQ-HĐND thành lập phường Lợi Bình Nhơn Bình Tâm thành phố Tân An Long An

  • 21/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực