Nghị quyết 142/NQ-HĐND

Nghị quyết 142/NQ-HĐND năm 2019 sửa đổi Nghị quyết 221/NQ-HĐND về Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 142/NQ-HĐND 2019 Chương trình việc làm Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 221/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Việc làm năm 2013;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm;

Xét Tờ trình số 8710/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra số 138/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu giải quyết việc làm tại Khoản 2 Điều 1:

“2. Chỉ tiêu

- Mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 29.500 lao động (trong đó tạo việc làm tăng thêm cho từ 15.000 đến 20.000 lao động), cụ thể:

+ Duy trì và tạo việc làm thông qua dự án vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm cho trên 4.000 lao động, trong đó tạo việc làm tăng thêm cho 2.000 lao động;

+ Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng: 200 lao động trở lên;

+ Giải quyết việc làm thông qua các dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công: 1.500 lao động trở lên;

+ Giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác của tỉnh: 23.800 lao động (trong đó tạo việc làm tăng thêm cho từ 13.000 đến 17.000 lao động; chia theo ngành: Dịch vụ, thương mại từ 8.600 đến 11.200 lao động - công nghiệp, xây dựng từ 4.400 đến 5.800 lao động - nông, lâm, ngư nghiệp: Thay thế và nâng cao chất lượng việc làm).

- Nâng tỷ lệ lao động tìm việc làm qua hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm lên trên 40%”.

2. Sửa đổi, bổ sung mục tiêu tại hoạt động 4 “Vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm” tại Khoản 3, Điều 1 như sau:

“- Mục tiêu: Cho vay ưu đãi với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; mỗi năm cho vay từ 150 đến 200 tỷ đồng để giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động, trong đó tạo việc làm tăng thêm cho 2.000 lao động”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 1 như sau:

“Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 165.050 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 81.000 triệu đồng;

- Ngân sách tỉnh: 84.050 triệu đồng”.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, ngân sách tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các yêu cầu cần điều chỉnh, bổ sung hoặc các trường hợp đặc biệt khác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu142/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 142/NQ-HĐND 2019 Chương trình việc làm Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 142/NQ-HĐND 2019 Chương trình việc làm Quảng Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu142/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Đọc
       Ngày ban hành07/12/2018
       Ngày hiệu lực17/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 142/NQ-HĐND 2019 Chương trình việc làm Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 142/NQ-HĐND 2019 Chương trình việc làm Quảng Ninh

           • 07/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực