Nghị quyết 142/NQ-HĐND

Nghị quyết 142/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 142/NQ-HĐND 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015;

Xét Tờ trình số 165/TTr-HĐND ngày 04/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2020 và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2020, HĐND tỉnh tiến hành giám sát các nội dung sau đây:

1. Xem xét báo cáo

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và báo cáo năm 2020 của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tcáo của công dân và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và năm 2020; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).

2. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

3. Xem xét quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện, thị xã, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).

4. Giám sát chuyên đề:

- 6 tháng đầu năm 2020: Giám sát chuyên đề “Công tác phòng, chng tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019”.

- 6 tháng cuối năm 2020: Giám sát chuyên đề “Việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019”.

Điều 2.

1. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề nêu trên; Đoàn giám sát chuyên đề có trách nhiệm thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho cơ quan chịu sự giám sát; tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát theo quy định.

2. Căn cứ vào Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình giám sát của mình; Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế tổ chức hoạt động giám sát theo luật định.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh: chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết vChương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; hướng dẫn các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát; tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm hp tác chặt chẽ với Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cu của cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12/7/2019.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- TT.T
U, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- T
AND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Các Sở ngành tnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

CHUYÊN ĐỀ CỦA HĐND TỈNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s
143/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/5/2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Trà Vinh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2020; HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2020 gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn của công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công và việc giao đt, cho thuê đt thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tnh.

- Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ban ngành và các địa phương, đơn vị, cá nhân có liên quan; đ xut, kiến nghị giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn nhm thực hiện tt công tác phòng, chng tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công và việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Việc giám sát phải đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng thực chất tình hình, đúng theo quy định của pháp luật vhoạt động giám sát, tránh hình thức, không hiệu quả.

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT

- Công tác phòng, chống tham nhũng trong đu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019 (chuyên đề 1).

- Việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019 (chuyên đề 2).

(Theo đề cương báo cáo giám sát kèm theo kế hoạch chi tiết sẽ ban hành sau)

III. ĐƠN VỊ CHỊU SỰ GIÁM SÁT

1. Chuyên đề 1:

- Sở Giáo dục và Đào tạo.

- UBND huyện Cầu Kè.

- UBND thị xã Duyên Hải.

2. Chuyên đề 2:

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ban Quản lý Khu kinh tế.

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Đoàn giám sát số 1

Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2020.

2. Đoàn giám sát số 2

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2020.

V. PHƯƠNG THC GIÁM SÁT

Đoàn giám sát thực hiện giám sát thông qua các hoạt động sau đây:

1. Yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát và các đơn vị liên quan gửi báo cáo đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

2. Yêu cầu Ban của HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tại một sđịa phương, đơn vị (nếu thấy cần thiết) và gửi báo cáo đến Đoàn giám sát.

3. Tổ chức các cuộc giám sát tại cơ quan chịu sự giám sát.

4. Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá các báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát và báo cáo kết quả khảo sát của Ban HĐND tỉnh (nếu có).

5. Tổ chức các cuộc họp để thu thập thông tin, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

6. Báo cáo kết quả giám sát đến Thường trực HĐND tnh.

7. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về kết quả chuyên đề giám sát.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Triển khai công tác chuẩn bị (từ tháng 7/2019 đến tháng 01/2020)

Các Đoàn giám sát triển khai các hoạt động sau:

- Gửi Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát (kèm kế hoạch giám sát) đến các cơ quan liên quan theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch giám sát chi tiết để triển khai thực hiện cho cả quá trình hoạt động của từng Đoàn giám sát. Trong đó, thể hiện rõ cách thức tổ chức, tiến độ thực hiện các hoạt động giám sát, đề cương báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát và các vấn đề liên quan khác.

- Tổ chức họp Đoàn giám sát thông qua dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo.

- Gửi kế hoạch, đề cương báo cáo cho các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.

- Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát xây dựng báo cáo theo đề cương và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho Đoàn giám sát thực hiện Kế hoạch giám sát.

- Chuẩn bị tài liệu, thông tin liên quan đến chuyên đề giám sát; chuẩn bị tài liệu phục vụ thành viên Đoàn giám sát.

2. Tổng hợp báo cáo của đơn vị chịu sự giám sát và tiến hành giám sát (từ tháng 02/2020 đến tháng 4/2020 đối với Đoàn giám sát số 1 và từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020 đi với Đoàn giám sát s 2)

Đoàn giám sát triển khai các hoạt động sau:

- Tiếp nhận và nghiên cứu báo cáo, tài liệu của các cơ quan, đơn vị gửi cho Đoàn giám sát.

- Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát gửi đến Đoàn giám sát và yêu cầu báo cáo bổ sung (nếu có).

- Yêu cầu Ban HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tại một số địa phương, đơn vị, cơ sở (nếu thấy cần thiết) và báo cáo kết quả đến Đoàn giám sát (nếu có).

- Đoàn giám sát họp phân công nhiệm vụ từng thành viên.

- Tổ chức giám sát tại đơn vị chịu sự giám sát.

3. Xây dựng báo cáo kết quả giám sát (từ tháng 5/2020 đến tháng 6/2020 đi với Đoàn giám sát số 1 và từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2020 đi với Đoàn giám sát s 2)

Đoàn giám sát triển khai các hoạt động sau:

- Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát.

- Tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát.

- Hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát gửi Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 6/2020 (Đoàn giám sát số 1) và tại phiên họp tháng 11/2020 (Đoàn giám sát số 2).

- Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát để HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp gần nhất.

4. Phục vụ HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề

Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về chuyên đề giám sát trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp giữa năm 2020 (đi với Đoàn giám sát s1) và xem xét tại kỳ họp cuối năm 2020 (đối với Đoàn giám sát số 2).

Trên đây là kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2020 của HĐND tỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu142/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 142/NQ-HĐND 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 142/NQ-HĐND 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu142/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Trí Dũng
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 142/NQ-HĐND 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 142/NQ-HĐND 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

           • 12/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực