Nghị quyết 143/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 143/2015/NQ-HĐND quy định chính sách đối với Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các Trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật

Nội dung toàn văn Nghị quyết 143/2015/NQ-HĐND chính sách giáo viên học sinh tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2015/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH VÀ GIÁO VIÊN, HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÁC THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 280/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Chính sách đối với Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và sáng tạo khoa học kỹ thuật; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định các chính sách: Chế độ học bổng khuyến khích, trợ cấp sinh hoạt, hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh và chính sách ưu đãi đối với giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

- Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh.

- Giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

2. Chính sách, chế độ hỗ trợ

2.1. Đối với học sinh

2.1.1. Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh:

a) Đối tượng: Học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét cấp học bổng và đạt được một trong các tiêu chuẩn dưới đây:

- Điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng phải đạt từ 8,5 trở lên.

- Đoạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó.

b) Quỹ học bổng khuyến khích học tập cấp cho 60% số học sinh chuyên của trường.

c) Mức một suất học bổng khuyến khích bằng 3 tháng học phí cấp trung học phổ thông khu vực thành thị tỉnh Hà Tĩnh.

d) Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 9 tháng theo biên chế năm học.

đ) Thủ tục xét cấp học bổng khuyến khích: Hiệu trưởng nhà trường xác định số suất học bổng khuyến khích học tập cho từng lớp học và căn cứ vào quỹ học bổng của năm để cấp cho học sinh theo thứ tự ưu tiên: giải quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, điểm môn chuyên.

2.1.2. Trợ cấp sinh hoạt đối với học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh:

a) Mức trợ cấp:

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh dân tộc Kinh con hộ nghèo có hộ khẩu thường trú tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được trợ cấp bằng 85% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp.

- Học sinh là con hộ nghèo ở các vùng còn lại, con hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được trợ cấp bằng 80% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp.

- Học sinh có nhà ở cách trường từ 10 km trở lên và học sinh con hộ cận nghèo còn lại được trợ cấp bằng 60% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp.

b) Thời gian hưởng: 9 tháng cho mỗi năm học.

Trường hợp các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này nếu có chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

2.1.3. Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế:

a) Đối tượng: Học sinh trung học phổ thông tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế (thi các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học).

b) Mức hỗ trợ:

- Học sinh trung học phổ thông không học tại Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh: 100.000 đồng/học sinh/ngày.

- Học sinh học tại Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh: 50.000 đồng/học sinh/ngày.

c) Thời gian hưởng: số ngày tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, nhưng tối đa không quá 90 ngày cho một kỳ thi.

2.2. Chính sách ưu đãi, dạy bồi dưỡng đội tuyển đối với cán bộ quản lý, giáo viên Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên các trường trung học phổ thông khác

2.2.1. Chính sách ưu đãi đối với cán bộ quản lý và giáo viên có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia:

a) Giáo viên chủ nhiệm đội tuyển có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế được ưu đãi như sau:

- Có học sinh đạt huy chương Vàng được hưởng mỗi tháng bằng 2,5 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả;

- Có học sinh đạt huy chương Bạc được hưởng mỗi tháng bằng 2,0 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả;

- Có học sinh đạt huy chương Đồng được hưởng mỗi tháng bằng 1,7 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả;

- Có học sinh được Ban tổ chức cuộc thi tặng Bằng khen được hưởng mỗi tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả;

Trường hợp trong cùng một kỳ thi có nhiều học sinh đoạt giải thì từ học sinh thứ 2 trở đi, mức ưu đãi được tính cộng thêm cho mỗi giải với các mức từ 0,5; 0,4; 0,3; 0,2 lần mức lương cơ sở tương ứng với các thành tích từ Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Bằng khen.

Giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế được hưởng mức ưu đãi bằng 60% mức của chủ nhiệm đội tuyển. Giáo viên khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển được hưởng mức ưu đãi bằng 50% của giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển.

b) Giáo viên chủ nhiệm đội tuyển có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi khu vực quốc tế được hưởng mức ưu đãi hàng tháng bằng 80% mức tương ứng của giáo viên có học sinh giỏi đạt giải quốc tế, giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển được hưởng mức ưu đãi bằng 60% của giáo viên chủ nhiệm đội tuyển. Giáo viên khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển được hưởng mức ưu đãi bằng 50% của giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển.

c) Giáo viên chủ nhiệm đội tuyển có học sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được hưởng mức ưu đãi hàng tháng bằng 80% mức tương ứng của giáo viên có học sinh giỏi đạt giải (Vàng, Bạc, Đồng, Bằng khen) khu vực quốc tế, giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển được hưởng mức ưu đãi bằng 60% của giáo viên chủ nhiệm đội tuyển. Giáo viên khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển được hưởng mức ưu đãi bằng 50% của giáo viên phó chủ nhiệm đội tuyển.

d) Hiệu trưởng được hưởng mức ưu đãi bằng mức của giáo viên có mức ưu đãi cao nhất trong năm có học sinh đạt giải.

đ) Hiệu phó được hưởng mức ưu đãi bằng 60% mức ưu đãi của Hiệu trưởng.

e) Quy định thời gian hưởng các mức ưu đãi:

- Đối với thành tích đạt giải quốc tế, khu vực quốc tế: Cán bộ quản lý, giáo viên được hưởng mức ưu đãi 18 tháng cho mỗi lần có học sinh đạt giải. Trong 02 năm có học sinh đạt giải liên tiếp thì thời gian hưởng được áp dụng như sau: Nếu học sinh đạt giải cao hơn thì mức ưu đãi được tính ngay từ khi học sinh đạt giải; nếu giải thấp hơn thì được tính sau khi kết thúc mức ưu đãi của lần thứ nhất.

- Đối với thành tích đạt giải Quốc gia: Cán bộ quản lý, giáo viên được hưởng ưu đãi 12 tháng cho mỗi lần có học sinh đạt giải.

Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành phần Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, số lượng giáo viên khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển (số lượng không quá 06 người/1 đội tuyển); hình thức nhận chế độ ưu đãi hàng tháng hoặc một lần. Trường hợp đặc biệt cần khen thưởng khác ngoài quy định trên đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến quyết định.

2.2.2. Chế độ bồi dưỡng dạy đội tuyển quốc gia, quốc tế:

a) Đối với giáo viên các trường trung học phổ thông trong tỉnh dạy đội tuyển thi quốc gia, quốc tế được trả tiền thù lao tối đa 600.000 đồng/buổi (mỗi buổi giảng tính cho 05 tiết dạy). Thời gian hưởng theo thời gian thực tế dạy đội tuyển trong kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 90 ngày cho một kỳ thi.

b) Trường hợp cần thiết, Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc mời giáo viên là giáo sư, tiến sĩ ở trong nước và chuyên gia nước ngoài về dạy đội tuyển thi quốc gia, quốc tế. Tiền thù lao cho đối tượng này được trả theo hợp đồng, nhưng mức trả 01 buổi cho 5 tiết giảng tối đa không quá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) và không quá 12 ngày cho mỗi đội tuyển.

2.2.3. Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

a) Đối tượng: Giáo viên được cử đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và bồi dưỡng ngắn hạn chuyên ngành các môn chuyên tại nước ngoài;

b) Mức hỗ trợ: 100% kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.2.4. Hỗ trợ kinh phí để làm quan sát viên với đoàn học sinh quốc tế, khu vực quốc tế:

Cán bộ quản lý và giáo viên có học sinh dự thi quốc tế, khu vực quốc tế thì được hỗ trợ kinh phí để đi làm quan sát viên với đoàn học sinh, số lượng cho mỗi đội tuyển tối đa 2 người và không quá 2 lần đi trong một năm.

Điều 2. Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết này được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và được giao trong dự toán ngân sách hàng năm.

Điều 3. Các chính sách quy định tại Nghị quyết này áp dụng từ ngày 01 tháng 9 năm 2015. Bãi bỏ chính sách khen thưởng đối với đối tượng giáo viên được quy định tại khoản a, b, Điều 2 của Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần thiết điều chỉnh, bổ sung, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-
Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
Kiểm toán nhà nước khu vực II;
-
Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
-
Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
-
Đại biểu HĐND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
-
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
-
TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
-
Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
-
Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
-
Trang thông tin điện tử tỉnh;
-
u.

CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu143/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 143/2015/NQ-HĐND chính sách giáo viên học sinh tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 143/2015/NQ-HĐND chính sách giáo viên học sinh tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi Hà Tĩnh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu143/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýVõ Kim Cự
       Ngày ban hành17/07/2015
       Ngày hiệu lực01/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 143/2015/NQ-HĐND chính sách giáo viên học sinh tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 143/2015/NQ-HĐND chính sách giáo viên học sinh tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi Hà Tĩnh

           • 17/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực