Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nhà ở để thu hút lao động vào làm việc tại doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND hỗ trợ nhà ở thu hút lao động tại Khu công nghiệp Quảng Ninh


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2018/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở ĐỂ THU HÚT LAO ĐỘNG VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CẢNG BIỂN HẢI HÀ ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội">20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Xét Tờ trình số 8712/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành chính sách h trợ thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 137/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ về nhà ở để thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng bin Hải Hà đến năm 2020, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ về nhà ở đthu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đến năm 2020.

2. Đối tượng áp dụng

a) Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (thiết chế văn hóa, thể thao, nhà trẻ, mẫu giáo,...) phục vụ cho cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.

b) Người lao động là người Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà có nhu cầu vay vốn để mua, thuê mua nhà ở, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà đở (trừ những trường hợp đã được vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ).

3. Hỗ trợ cho đối tượng quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này

Ngoài các chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, chủ đầu tư được ngân sách tỉnh hỗ trợ, cụ thể:

a) Được ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án nhà ở xã hội.

b) Trong trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vừa để bán, vừa để cho thuê, thuê mua, ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội. Mức hỗ trợ cụ thể trên cơ sở hiệu quả thực tế của dự án, đxuất của chủ đầu tư, kết quả thẩm định của các cơ quan chức năng, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Hỗ trợ cho đối tượng quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này

a) Nguyên tắc hỗ trợ: Nhà để ở nằm trên địa bàn huyện Hải Hà.

b) Mức hỗ trợ lãi suất vay vốn: Theo lãi suất vay vốn thực tế, nhưng không quá 6%/năm; số tiền vay được hỗ trợ lãi sut không quá 300 triệu đồng/ 01 hộ gia đình.

c) Thời hạn hỗ trợ lãi suất vay vốn quy định tại điểm b Khoản 4 Điều này được áp dụng trong thời gian người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng bin Hải Hà và không quá 10 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng vay vốn, đồng thời thu hồi tiền gốc vay đều hằng năm.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các yêu cầu cần điều chỉnh, bổ sung hoặc các trường hợp đặc biệt khác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (báo cáo);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội; Ủy ban các VĐXH của Quốc hội (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: LĐTB&XH, KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, GD&ĐT;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa
XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP HĐND, UBND tỉnh;
- Đài PTTH t
nh, Báo QN, TT Thông tin;
- Lưu: VT, VX2.

CHỦ TCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/2018/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 143/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2018
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND hỗ trợ nhà ở thu hút lao động tại Khu công nghiệp Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND hỗ trợ nhà ở thu hút lao động tại Khu công nghiệp Quảng Ninh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 143/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành 07/12/2018
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND hỗ trợ nhà ở thu hút lao động tại Khu công nghiệp Quảng Ninh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND hỗ trợ nhà ở thu hút lao động tại Khu công nghiệp Quảng Ninh

  • 07/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực