Nghị quyết 143/NQ-HĐND

Nghị quyết 143/NQ-HĐND năm 2015 Giải thể, chia tách, thành lập các bản, khu phố thuộc xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 143/NQ-HĐND giải thể chia tách thành lập bản khu phố thuộc xã thị trấn Mường Tè Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

GIẢI THỂ, CHIA TÁCH, THÀNH LẬP CÁC BẢN, KHU PHỐ THUỘC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số: 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1716/TTr - UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về đề nghị giải thể, chia tách, thành lập các bản, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè; Báo cáo thẩm tra số: 338/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ban pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí Giải thể, chia tách, thành lập các bản, khu phố thuộc xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, như sau:

I. GIẢI THỂ BẢN

Giải thể bản Ta Pán, xã Bum Tở, huyện Mường Tè.

II. THÀNH LẬP BẢN MỚI

Thành lập 05 bản mới, khu phố gồm: bản Mò Su, xã Mù Cả; bản Nậm Củm 1, Nậm Củm 2 xã Mường Tè; Khu phố 11, Khu phố 12 thị trấn Mường Tè.

1. Xã Mường Tè (thành lập 2 bản)

Tổng diện tích tự nhiên 18.402,42 ha, trong đó: đất ở 29,08 ha, đất sản xuất 594,17 ha; 953 hộ; bình quân đất ở 0,03 ha/hộ và đất sản xuất 0,62 ha/hộ.

a) Thành lập bản Nậm Củm 1

- Thành lập bản Nậm Củm 1 trên cơ sở 1.113,2 ha diện tích tự nhiên của bản Nậm Củm thuộc khu vực Nà Hổi Há (Đất ở 1,4 ha, đất sản xuất 66 ha); 69 hộ, 235 khẩu; bình quân diện tích đất ở 0,02 ha/hộ; bình quân diện tích đất sản xuất 0,95 ha/hộ.

- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp bản Nậm Củm 2 (bản mới); Phía Tây giáp xã Mù Cả; Phía Bắc giáp bản Mường Tè; Phía Nam giáp Nậm Củm.

b) Thành lập bản Nậm Củm 2

- Thành lập bản Nậm Củm 2 trên cơ sở 2.170 ha diện tích tự nhiên của bản Nậm Củm thuộc khu vực Nà Hổi Há (Đất ở 1,75 ha, đất sản xuất 86 ha); 123 hộ, 487 khẩu; bình quân diện tích đất ở 0,01 ha/hộ; bình quân diện tích đất sản xuất 0,7 ha/hộ.

- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp bản Mường Tè; Phía Tây giáp bản Nậm Củm 1 (bản mới); Phía Nam giáp bản Nậm Củm; Phía Bắc giáp bản Bó.

c) Sau khi thành lập bản Nậm Củm 1 và bản Nậm Củm 2, bản Nậm Củm còn lại: 2.196 ha diện tích tự nhiên (Đất ở 1,5 ha, đất sản xuất 51 ha); 124 hộ, 512 khẩu; bình quân diện tích đất ở 0,025 ha/hộ; bình quân diện tích đất sản xuất 0,41 ha/hộ.

- Vị trí địa lý: Phía Tây giáp bản Bó; Phía Đông giáp bản Nậm Củm 2 (bản mới); Phía Nam giáp bản Mường Tè; Phía Bắc giáp bản Nậm Củm 1 (bản mới).

Sau khi thành lập bản Nậm Củm 1, Nậm Củm 2, xã Mường Tè có 10 bản, gồm các bản: Bản Giẳng, Bản Bó, Mường Tè, Đon Lạt, Nậm Hản, Nậm Pặm, Pắc Ma, Nậm Củm, Nậm Củm 1, Nậm Củm 2 (tăng 02 bản).

2. Thị trấn Mường Tè (thành lập 02 khu phố)

Tổng diện tích tự nhiên 1.220,68 ha, trong đó đất ở 30,84 ha, đất sản xuất 104,87 ha; 1.257 hộ, 4.886 khẩu; bình quân đất ở 0,024 ha/hộ và đất sản xuất 0,083 ha/hộ.

a) Thành lập khu phố 11

- Thành lập khu phố 11 trên cơ sở 42,9 ha diện tích tự nhiên của khu phố 1 (Đất ở 14,7 ha, đất sản xuất 28,2 ha); 140 hộ, 680 khẩu của khu phố 5 và khu phố 9 (trong đó: 20 hộ và 79 khẩu của bản Ta Pán, xã Bum Tở sáp nhập về và 52 hộ của khu phố 5; 68 hộ của khu phố 9); bình quân diện tích đất ở 0,105 ha/hộ; bình quân diện tích đất sản xuất 0,20 ha/hộ.

- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Bum Nưa; Phía Tây và phía Nam giáp khu phố 5; Phía Bắc giáp khu phố 12 (khu phố mới).

b) Thành lập khu phố 12

- Thành lập khu phố 12 trên cơ sở 12,9 ha diện tích tự nhiên của khu phố 2 (Đất ở 7,3 ha, đất sản xuất 5,6 ha); 160 hộ và 650 khẩu của khu phố 5 và khu phố 9 (Trong đó: 75 hộ 300 khẩu của khu phố 5; 85 hộ 350 khẩu của khu phố 9); bình quân diện tích đất ở 0,04 ha/hộ; bình quân diện tích đất sản xuất 0,035 ha/hộ.

- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp với khu phố 1; Phía Tây giáp khu phố 5; phía Nam giáp khu phố 11 (khu phố mới); Phía Bắc giáp khu phố 1, khu phố 2, khu phố 4.

Sau khi thành lập khu phố 11 và khu phố 12. Khu phố 2 còn lại 59,4 ha diện tích tự nhiên; khu phố 5 còn lại 88 hộ, 398 khẩu; khu phố 9 còn lại 116, hộ 514 khẩu.

Sau khi thành lập khu phố 11, khu phố 12, thị trấn Mường Tè có 12 khu phố, gồm: Khu phố 1, Khu phố 2, Khu phố 3, Khu phố 4, Khu phố 5, Khu phố 6, Khu phố 7, Khu phố 8, Khu phố 9, Khu phố 10, Khu phố 11, Khu phố 12 (tăng 02 khu phố).

3. Xã Mù Cả (thành lập 01 bản)

Tổng diện tích tự nhiên 38.351,44 ha (Đất ở 14,85 ha, đất sản xuất 410,56 ha); 404 hộ, 2471 khẩu; bình quân đất ở 0,036 ha/hộ và đất sản xuất 1,016 ha/hộ.

- Thành lập bản Mò Su

+ Thành lập bản Mò Su trên cơ sở 400 ha diện tích tự nhiên của bản Ma Ký (Đất ở 1,1 ha, đất sản xuất 25 ha); 27 hộ, 92 khẩu (gồm: 20 hộ, 71 khẩu của bản Ma Ký; 07 hộ, 21 khẩu của bản Cừ Xá); bình quân diện tích đất ở 0,04 ha/hộ; bình quân diện tích đất sản xuất 0,92 ha/hộ.

+ Về vị trí địa lý: Phía Nam giáp bản Gia Tè, phía Bắc là biên giới với Trung Quốc, phía Tây giáp tỉnh Điện Biên, phía Đông giáp bản Ma Ký và bản Mù Cả.

+ Sau khi thành lập bản Mò Su bản Ma Ký còn lại 500 ha diện tích tự nhiên với 62 hộ, 354 nhân khẩu; bản Cừ Xá còn lại 24 hộ và 103 nhân khẩu.

Sau khi thành lập bản Mò Su, xã Mù Cả có 9 bản, gồm các bản: Tó Khò, Xi Nế, Mù Cả, Ma Ký, Cừ Xá, Gia Tè, Gò Cứ, Phìn Khò, Mò Su (tăng 01 bản).

Sau khi giải thể Bản Ta Pán và thành lập 5 bản, khu phố mới, huyện Mường Tè có 133 bản, khu phố (giảm 01, tăng 05 bản, khu phố); tỉnh Lai Châu gồm: 1164 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 01, tăng 05 bản, khu phố).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đư­ợc Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu143/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực11/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 143/NQ-HĐND giải thể chia tách thành lập bản khu phố thuộc xã thị trấn Mường Tè Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 143/NQ-HĐND giải thể chia tách thành lập bản khu phố thuộc xã thị trấn Mường Tè Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu143/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng Páo Mỷ
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực11/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 143/NQ-HĐND giải thể chia tách thành lập bản khu phố thuộc xã thị trấn Mường Tè Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 143/NQ-HĐND giải thể chia tách thành lập bản khu phố thuộc xã thị trấn Mường Tè Lai Châu

            • 11/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực