Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 144/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/NQ-ND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 153/TTr-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp thường lệ

1.1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các báo cáo khác theo quy định tại Điều 59 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13 trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp năm 2020.

1.2. Xem xét nội dung trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.3. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giám sát chuyên đề: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể hóa, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP. Quốc hội;
- VP. Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Cấp sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- Trung tâm tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Th01).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu144/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 144/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 144/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu144/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 144/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 144/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

           • 19/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực