Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Đề án công nhận thị trấn Thường Thới dự kiến, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Nội dung toàn văn Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2013 công nhận Thường Thới dự kiến đạt đô thị loại V Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN CÔNG NHẬN THỊ TRẤN THƯỜNG THỚI DỰ KIẾN, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đề nghị công nhận thị trấn Thường Thới dự kiến, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án công nhận thị trấn Thường Thới dự kiến, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (kèm theo Đề án). Tổng điểm đạt 78,5 điểm /100 điểm, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 15,0/15 điểm (trong đó về vị trí và tính chất đô thị: là đô thị thuộc huyện, trung tâm tổng hợp cấp huyện, tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của đô thị).

2. Tiêu chuẩn 2: Quy mô và dân số đô thị đạt 8,7/10 điểm (trong đó dân số toàn đô thị đã tính quy đổi là 9.560 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%).

3. Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số 4,0/5 điểm (trong đó mật độ dân số trung bình là 2.691 người/km2).

4. Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 5,0/5,0 điểm (trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 70,3%).

5. Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 41,0/55 điểm.

6. Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 4,8/10 điểm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH;
- VPQH, VPCP (I, II);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Bộ Xây dựng;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.
HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 144/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/12/2013
Ngày hiệu lực 05/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2013 công nhận Thường Thới dự kiến đạt đô thị loại V Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2013 công nhận Thường Thới dự kiến đạt đô thị loại V Đồng Tháp
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 144/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Tháp
Người ký Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành 05/12/2013
Ngày hiệu lực 05/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2013 công nhận Thường Thới dự kiến đạt đô thị loại V Đồng Tháp

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2013 công nhận Thường Thới dự kiến đạt đô thị loại V Đồng Tháp

  • 05/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực