Nghị quyết 145/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 145/2013/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 145/2013/NQ-HĐND ưu đãi đầu tư giáo dục y tế văn hóa thể thao môi trường Đồng Tháp đã được thay thế bởi Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND khuyến khích xã hội hóa giáo dục đào tạo dạy nghề y tế văn hóa Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 145/2013/NQ-HĐND ưu đãi đầu tư giáo dục y tế văn hóa thể thao môi trường Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/2013/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA-THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII-KỲ HỌP THỨ 7

Căn c Luật T chc Hi đồng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Ngân ch nhà nưc ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Lut Đất đai ngày 26 tng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn c Nghị định s 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 ca Chính ph v cnh sách khuyến khích xã hi hoá đi vi các hot đng trong lĩnh vc giáo dục-đào to, dạy nghề; y tế; văn h-ththao; môi trưng;

Căn c Ngh định s 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 ca Chính ph, Quy đnh chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut Thuế thu nhp doanh nghip;

Căn c Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 ca Thtưng Chính ph, v danh mc chi tiết các loi hình, tiêu chí quy mô, tiêu chun ca các s thực hiện xã hi hóa trong nh vc giáo dục-đào to, dạy nghề, y tế, văn hóa-ththao, môi trưng;

n c Quyết định s 693/-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Thtưng Cnh ph v vic sa đổi, b sung mt s nội dung của Danh mc chi tiết c loi hình, tiêu chí quy mô, tiêu chun ca c cơ s thc hin xã hi a trong lĩnh vc giáo dục-đào to, dy ngh, y tế, văn hóa-th thao, môi trưng ban hành kèm theo Quyết định s 1466/-TTg ngày 10/10/2008 của Th tưng Chính phủ;

n c Thông tư 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Btrưng B Tài chính ng dn Ngh định s 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính ph v chính sách khuyến khích xã hi hoá đi vi c hot động trong nh vc giáo dc-đào to, dy ngh; y tế; văn hoá-th thao; môi trưng;

Xét T trình số 87/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013 ca U ban nhân dân tnh v vic thông qua Quy đnh mt s chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vc giáo dc-đào to, dạy nghề; y tế; văn hóa-ththao; môi trưng trên đa bàn tnh; Báo cáo thẩm tra s: 49/BC-HĐND, ngày 29 tháng 11 năm 2013 ca Ban Văn hoá-Xã hi Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến ca các đại biểu Hi đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy đnh mt s cnh sách khuyến khích ưu đãi đu tư trong lĩnh vc giáo dc-đào to, dy nghề; y tế; văn hóa-th thao; môi trưng trên đa bàn tỉnh Đng Tháp như sau:

1. Ưu đãi về đất đai

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất để thực hiện các dự án xã hội hoá đầu tư ở địa bàn và thuộc các lĩnh vực như sau:

- Đầu tư tại các địa bàn: thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng, huyện Tam Nông, huyện Tháp Mười; các xã thuộc các huyện: Cao Lãnh, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành, Thanh Bình, thành phố Sa Đéc và Cao Lãnh.

- Đầu tư thuộc các lĩnh vực như: giáo dục mầm non tư thục, dạy nghề; môi trường; đầu tư xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện thuốc lá; thành lập cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh; thành lập trung tâm lão khoa; xây dựng trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao, th thao cho người tàn tt, s ththao có thiết b, phương tiện luyện tập và thi đu đáp ng yêu cầu t chc các gii thi đu quc tế.

b) Ưu đãi đất đô th, đất ở:

- Min tin sdng đt, tin thuê đt đi vi các d án xã hi hoá đầu tư thuc các nh vực như: giáo dục mm non thc, dạy nghề; môi trưng; đầu xây dựng cơ s cai nghin ma y, cai nghiện thuc lá; thành lp cơ s thc hin v sinh phòng chng dch bnh; thành lp trung tâm lão khoa; xây dng trung tâm đào to, hun luyện th thao thành tích cao, th thao cho người tàn tt, sth thao có thiết b, phương tiện luyn tp và thi đu đáp ứng yêu cầu t chc các gii thi đu quc tế;

- Giảm 70% tin s dụng đt, tin thuê đất: Đối vi các d án đu tư xã hi hoá tại đa bàn các phưng thuc thành phố Sa Đéc và Cao Lãnh.

+ Thời đim giảm tiền s dụng đt, tin thuê đt: xây dựng hoàn thành đưa d án vào hot đng;

+ Giá đất đ tính gim tiền s dụng đt: áp dụng giá đt do U ban nhân dân tnh ban hành hàng năm;

+ Đơn giá thuê đất được tính bng 0,30% giá đất do U ban nhân dân tỉnh ban hành hàng m.

- Đ khuyến khích c d án đu tư vào nh vc giáo dc-đào to, y tế, nếu đã hoàn thành c th tục theo quy định, đang xây dng và hoàn thành, đưa vào sử dụng trưc ngày 31/12/2015 thì được min 100% tin s dụng đt, tin thuê đt.

c) Min, giảm tiền s dụng đt, tin thuê đt đối vi trưng hợp chuyển mc đích s dụng đt, chuyển hình thc t thuê đất sang giao đt.

2. Ưu đãi thuê nhà và s vật cht

a) Đi với các cơ s thc hin xã hi hóa nếu nhu cầu thuê cơ s vật cht do Nhà nước đang qun lý thì đưc giảm giá 30% đi vi tng hợp trtin thuê nhà hàng năm. Trưng hp trả 01 lần cho c thời gian thuê thì được giảm giá 50% trên tng giá tr hợp đồng thuê.

Giá thuê được U ban nhân dân tỉnh phê duyệt ti thi điểm hp đồng thuê có hiu lc và thời gian cho thuê theo quy đnh ca Nhà nước.

b) Đi với các sở công lp chuyển đi sang hình thc hoạt đng ngoài công lập được Nhà nước ưu tiên bán lại toàn b cơ s vật cht đang qun lý sdụng vi mc ưu đãi giảm 30% giá bán được U ban nhân dân tnh phê duyệt ti thời điểm bàn giao tài sản khi thc hin quyết định chuyển đổi.

3. Về chính sách tín dụng đầu tư, p, lệ phí

a) Được U ban nhân dân tnh xem xét h trợ 30% - 40% tin lãi vay (tính trên s tin được cho vay và mc lãi sut theo quy định ca B Tài chính v lãi sut cho vay n dng đầu tư ca nhà nước) trong vòng 3 5 năm đầu thc hin d án, tùy theo tng đa bàn có d án đu tư.

b) Đi với các sở thc hin xã hia xây dựng nhà ở, s vật cht công trình xã hi hóa nằm trong các d án khu đô thị đã được xây dng cơ shtng, trưng hp phi nộp chi phí xây dng h tng thì được giảm 30% chi phí xây dng htng cho sthc hin xã hi htrên tổng số tin phi nộp.

Điều 2. Các chính sách khuyến khích ưu đãi quy đnh tại Điều 1 được áp dụng thc hiện k t ngày Ngh đnh s 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 có hiu lc. Hu b Ngh quyết số 115/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 ca HĐND tnh Đng Tháp.

Điều 3. Giao U ban nhân dân tnh t chc thc hin Ngh quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ngh quyết này đã được Hi đồng nhân dân tnh Khoá VIII, khọp thứ 7 tng qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và hiu lc sau 10 ngày k t ngày tng qua./.

 

 

Nơi nhn:
- UBTVQH;
- VPQH, VPCP (I, II);
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyn, th xã, tnh ph;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu145/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực15/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 145/2013/NQ-HĐND ưu đãi đầu tư giáo dục y tế văn hóa thể thao môi trường Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 145/2013/NQ-HĐND ưu đãi đầu tư giáo dục y tế văn hóa thể thao môi trường Đồng Tháp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu145/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýLê Vĩnh Tân
       Ngày ban hành05/12/2013
       Ngày hiệu lực15/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 145/2013/NQ-HĐND ưu đãi đầu tư giáo dục y tế văn hóa thể thao môi trường Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 145/2013/NQ-HĐND ưu đãi đầu tư giáo dục y tế văn hóa thể thao môi trường Đồng Tháp