Nghị quyết 145/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 145/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 145/2015/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/2015/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP , ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP , ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân b ngân sách địa phương, phê chun quyết toán ngân sách địa phương;

Trên cơ s xem xét Báo cáo s 372/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Báo cáo thm tra số 159/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tán thành Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tnh Kiên Giang.

Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2014 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.997.870.572.011 đồng (Bn ngàn chín trăm chín mươi bảy tỷ, tám trăm by mươi triệu, năm trăm bảy mươi hai ngàn, không trăm mười một đng).

2. Tng chi ngân sách địa phương: 11.830.321.808.646 đồng (Mười một ngàn, tám trăm ba mươi tỷ, ba trăm hai mươi mt triệu, tám trăm lẻ tám ngàn, sáu trăm bốn mươi sáu đng).

3. Tng thu ngân sách địa phương được sử dụng là: 12.134.917.032.901 đồng (Mười hai ngàn, một trăm ba mươi bn t, chín trăm mười bảy triệu, không trăm ba mươi hai ngàn, chín trăm lẻ một đng), trong đó gồm:

a) Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 3.572.641.767.189 đồng;

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 4.635.205.315.720 đồng;

c) Thu kết dư năm trước: 410.081.248.192 đồng;

d) Thu chuyn ngun: 2.170.193.528.073 đồng;

đ) Thu huy động đầu tư: 120.000.000.000 đồng;

e) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 10.887.621.824 đồng;

g) Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 1.215.907.551.903 đồng.

4. Cân đi tng quyết toán số dư niên độ năm ngân sách 2014: 304.595.224.255 đồng, trong đó:

a) Ngân sách cấp tỉnh: 95.147.591.714 đồng;

b) Ngân sách cấp huyện: 145.369.331.653 đồng;

c) Ngân sách cấp xã: 64.078.300.888 đồng.

(Có báo cáo quyết toán năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo).

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 gửi về Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Sau khi được Bộ Tài chính thông báo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014, thực hiện Điu 63, Luật Ngân sách nhà nước.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban ca Hội đồng nhân dân và các vị đại biu Hội đồng nhân dân tnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;
- Chính ph
;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Website Chính ph
;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực T
ỉnh ủy;
- Thư
ng trực HĐND tnh;
- UBND t
nh;
- Đoàn đại bi
u Quốc hội tnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các s
, ban ngành tnh và tương đương;
- Trung tâm Tin học - Công báo t
nh;
- Thường trực HĐND cấp hu
yện;
- UBND cấp huyện;
- Lãnh đạo VP, các phòng
, CVNC;
- Lưu: VT. đdqnhut.

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu145/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực19/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 145/2015/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 145/2015/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu145/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐặng Tuyết Em
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực19/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 145/2015/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 145/2015/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Kiên Giang

            • 09/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực