Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/2018/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI SỨC KHỎE CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng s 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định s 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đi với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;

Xét Tờ trình số 8711/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2021; Báo cáo thẩm tra s 142/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định về hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Đối tượng áp dụng:

Người có công với cách mạng và thân nhân, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh, thuộc đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe quy định Điều 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Trường hợp đối tượng thuộc diện được điều dưỡng phục hồi sức khỏe có sự thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thì chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này sẽ được áp dụng cho đối tượng được thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung đó.

3. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh (ngoài mức hỗ trợ do ngân sách Trung ương đảm bảo), gồm:

- Hỗ trợ tiền ăn: Mức hỗ trợ 1.400.000 đồng/người/lần;

- Hỗ trợ tổ chức thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương trong nước (gồm: tiền thuê xe ô tô; tiền thuê phòng nghỉ; tiền nước uống; tiền phí, lệ phí thăm quan): Theo chi phí thực tế, nhưng ti đa không quá 900.000 đồng/người/lần.

b) Hỗ trợ điều dưỡng tại nhà (ngoài mức hỗ trợ do ngân sách Trung ương đảm bảo): Mức hỗ trợ 700.000 đồng/người/lần.

Điều 2. Nguồn kinh phí

1. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách địa phương và được cân đối giao trong chi ngân sách hng năm cho các địa phương, đơn vị để thực hiện.

2. Ngân sách tỉnh cấp trong dự toán chi hằng năm của Trung tâm Điều dưỡng người có công Quảng Ninh để thực hiện hỗ trợ điều dưỡng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

3. Hằng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện lập dự toán và chi hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân từ nguồn đảm bảo xã hội của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ủy ban VH,GD,TN,TN&NĐ của Quốc hội;
- Các bộ: Lao động - TBXH, Tài chính, Y tế, Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa
XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, TX, TP;
- Đài PTTH tỉnh, Báo QN, TT Thông tin;
- Lưu VT, VX3.

CHỦ TCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu145/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu145/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 145/2018/NQ-HĐND phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng Quảng Ninh

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực