Nghị quyết 146/NQ-HĐND

Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2018 về phê duyệt tổng biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 146/NQ-HĐND 2018 biên chế người làm việc hợp đồng lao động trong cơ quan Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT TỔNG BIÊN CHẾ, SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số 12283/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 và Tờ trình số 13304/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng số hợp đồng lao động cho các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019, cụ thể:

1. Biên chế công chức và hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 3.572 chỉ tiêu, bao gồm 3.258 công chức và 314 hợp đồng lao động.

2. Hợp đồng lao động trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện: 141 hợp đồng lao động.

3. Số người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 46.244 chỉ tiêu, bao gồm 41.526 viên chức và 4.718 hợp đồng lao động.

4. Biên chế và hợp đồng lao động trong các tổ chức Hội có tính chất đặc thù: 369 chỉ tiêu, bao gồm 355 biên chế và 14 hợp đồng lao động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội có tính đặc thù trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, để đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành cắt giảm biên chế theo đề án tinh giản biên chế được phê duyệt để phù hợp với biên chế Bộ Nội vụ giao. Riêng đối với hợp đồng lao động trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 146/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu146/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 146/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 146/NQ-HĐND 2018 biên chế người làm việc hợp đồng lao động trong cơ quan Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 146/NQ-HĐND 2018 biên chế người làm việc hợp đồng lao động trong cơ quan Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu146/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Phú Cường
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 146/NQ-HĐND 2018 biên chế người làm việc hợp đồng lao động trong cơ quan Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 146/NQ-HĐND 2018 biên chế người làm việc hợp đồng lao động trong cơ quan Đồng Nai

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực