Nghị quyết 146/NQ-HĐND

Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2013 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2014

Nội dung toàn văn Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2013 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Đồng Tháp năm 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 53/TTr-HĐND ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, với các nội dung sau:

1. Thực hiện giám sát trực tiếp tại các kỳ họp thông qua việc xem xét, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan theo quy định của pháp luật; giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; giải quyết, trả lời các kiến nghị sau giám sát.

2. Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ năm 2014 và các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật tại địa phương, cụ thể:

a) Tại kỳ họp lần thứ 8 (tháng 7 năm 2014)

- Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 và báo cáo công tác của các cơ quan hữu quan khác, đồng thời tiến hành hoạt động chất vấn theo quy định pháp luật.

- Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2011-2015.

b) Tại kỳ họp lần thứ 9 (đầu tháng 12 năm 2014)

Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về KT-XH, QP-AN, thu-chi ngân sách, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư XDCB,... năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; báo cáo công tác của Thường trực, các Ban HĐND và báo cáo của các cơ quan hữu quan, đồng thời tiến hành hoạt động chất vấn theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề sau:

1. Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát tình hình triển khai thực hiện xây dựng các xã nông thôn mới tại một số địa phương trong tỉnh Đồng Tháp; tình hình triển khai, thực hiện một số chương trình trọng điểm của tỉnh.

2. Ban Kinh tế và Ngân sách: Giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện các dự án đã có Quyết định giao đất nhưng chậm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tình hình huy động vốn, cho vay phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển, ngành Ngân hàng.

3. Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2011-2020; tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trọng tâm là Bảo hiểm y tế và Bảo trợ xã hội.

4. Ban Pháp chế: Giám sát tình hình quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp ngành Y tế và Chi cục, Trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án của Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

5. Các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh.

a) Thực hiện phối hợp tốt với Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh khi tiến hành giám sát tại địa phương nơi đại biểu HĐND tỉnh công tác, cư trú.

b) Phối hợp, tham gia một số cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, theo thẩm quyền và nội dung liên quan.

c) Các đại biểu ở cơ sở ngoài giám sát chung cần tập trung giám sát về tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; thực hiện cơ chế một cửa.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đồng thời phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thực hiện các nội dung, chương trình giám sát có liên quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND; hướng dẫn các đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát theo thẩm quyền. Tiến hành giám sát một số chuyên đề và một số vấn đề nổi cộm, bức xúc theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện công tác giám sát; chủ động chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Đoàn giám sát; nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Ban CTĐBQH;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 146/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu146/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 146/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2013 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Đồng Tháp năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2013 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Đồng Tháp năm 2014
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu146/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành05/12/2013
        Ngày hiệu lực01/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2013 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Đồng Tháp năm 2014

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2013 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Đồng Tháp năm 2014

         • 05/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực