Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010 do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 147/2010/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 16 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo của các cơ quan hữu quan; Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2010 được nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2010, mặc dù  gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và có mặt phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. Đã tập trung khắc phục cơ bản hậu quả bão lụt năm 2009, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Các cơ sở công nghiệp có nhiều cố gắng duy trì và phát triển sản xuất; chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân thắng lợi; khai thác thủy sản được mùa; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển; kim ngạch xuất khẩu tăng; thu ngân sách đạt khá; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp so với bình quân chung của cả nước. Đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công một số công trình; hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình có quy mô vốn lớn. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; giáo dục và đào tạo có nhiều cố gắng từng bước nâng cao chất lượng; an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, ổn định đời sống nhân dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố; công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục như: tình hình dịch bệnh ở tôm nuôi vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại cho sản xuất. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện đạt thấp so với kế hoạch, nhất là vốn FDI. Việc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng chậm. Hầu hết các công trình, dự án chậm tiến độ, giải ngân đạt thấp. Tình trạng yếu kém trong quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường xảy ra hầu hết ở các địa phương trong tỉnh. Sự phối hợp giữa một số sở, ban, ngành, địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính có lúc không đồng bộ, nhất là các vấn đề có liên quan đến đất đai, xây dựng cơ bản. Ủy ban nhân dân tỉnh còn thiếu kiểm tra, giám sát các lĩnh vực đã phân cấp. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp. Số vụ phạm pháp hình sự tăng so cùng kỳ, nhất là trộm cắp tài sản, gây mất an ninh trật tự. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về quyền khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, nên nhiều vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng vẫn khiếu nại nhiều lần.

Điều 2. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 15 thông qua. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý điều hành giá theo đúng Pháp lệnh Giá. Tổ chức tốt việc theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa và dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

2. Về kinh tế:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất tốt vụ Hè Thu. Chủ động xây dựng phương án phòng chống hạn. Chú trọng phòng chống dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi, lấy nhiệm vụ phòng là chính. Hoàn thành công tác cắm mốc 3 loại rừng. Tiếp tục triển khai các dự án trồng rừng đã được cấp phép gắn với công tác kiểm tra thực địa, điều chỉnh thiết kế, quy trình trồng rừng cho phù hợp không để xảy ra tình trạng phát dọn trắng thực bì để trồng mới đối với những vùng đất có độ dốc cao; rà soát, đánh giá lại năng lực của nhà đầu tư; chú trọng lợi ích của nhân dân trong vùng dự án. Tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Dự án 661 năm 2010. Tiếp tục hoàn thiện mô hình các tổ đội tàu cá an toàn, kết hợp khai thác thủy sản với đảm bảo an ninh, quốc phòng trên biển. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng thủy sản, gắn với các giải pháp phòng chống dịch bệnh để phát triển bền vững.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân còn lại bị thiệt hại do bão lụt năm 2009. Chủ động xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo sâu sát phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Phối hợp Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia triển khai xây dựng mới 04 trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục giải quyết vướng mắc của các doanh nghiệp. Kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, việc làm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh và phát triển thêm một số mặt hàng xuất khẩu mới. Tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm điểm công nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, hỗ trợ khôi phục, phát triển các làng nghề. Hoàn thành dự án REII và đầu tư mở rộng lưới điện, bảo đảm 100% thôn, buôn được sử dụng điện. Thực hiện tốt việc tiết kiệm điện gắn với phương án cấp điện ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, người Phú Yên ưu tiên dùng hàng Phú Yên”. Mở rộng mạng lưới thị trường nội địa, nhất là thị trường nông thôn. Tập trung chỉ đạo triển khai Đề án Văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư các dự án về du lịch. Nâng cao chất lượng và phương tiện dịch vụ vận tải. Ổn định và phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ, duy trì luồng tuyến vận tải hiện có và tiếp tục tăng thêm các tuyến mới. Phối hợp với ngành hàng không khai thác có hiệu quả cao nhất các tuyến bay. Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Tiếp tục tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại mở chi nhánh và hoạt động có hiệu quả tại Phú Yên.

- Chỉ đạo quyết liệt trong thu ngân sách, chống thất thu thuế. Tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể… làm cơ sở xây dựng chính sách nuôi dưỡng nguồn thu giai đoạn sắp tới. Triển khai thực hiện Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; đồng thời, tăng cường kiểm tra doanh nghiệp sau thành lập và đăng ký kinh doanh. Chi tiêu ngân sách trên tinh thần hết sức tiết kiệm, chi đúng mục đích, đúng nội dung, có hiệu quả. Đẩy nhanh giải ngân cho các dự án, công trình đã có khối lượng, hồ sơ thanh toán đủ điều kiện.

- Hoàn thành kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. Ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất. Hoàn chỉnh thủ tục thành lập trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố. Cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên toàn tỉnh; hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất trong Khu kinh tế Nam Phú Yên. Tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất toàn tỉnh giai đoạn 2011-2020; chú ý quy hoạch đất tái định cư cho những hộ dân bị thiệt hại do bão lũ nhưng hiện chưa có đất xây dựng và đất ở cho hộ nghèo diện xóa nhà tạm. Quy định về việc phân giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc quản lý khai thác các loại vật liệu xây dựng thông thường dùng cho san lấp và thi công các công trình phục vụ dân sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường. Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung kiểm tra và chỉ đạo xử lý các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường.

3. Về đầu tư phát triển:

- Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch và quản lý theo quy hoạch, kế hoạch. Hoàn thành quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025. Hoàn thành đề án ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích để đưa ra các giải pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và tầm nhìn 2020. Xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV.

- Tập trung đôn đốc tiến độ các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ. Tiếp tục hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình quan trọng theo Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tuyến đường ven biển Độc Lập - Long Thủy - Gành Đá Đĩa (bao gồm cầu An Hải); Dự án hệ thống chống ngập thành phố Tuy Hòa; Kè chống xói lở bờ sông, bờ biển khu dân cư nội thị Sông Cầu; Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường thành phố Tuy Hòa; Dự án năng lượng nông thôn II; Dự án khu tái định cư Phú Lạc, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, Cầu Hùng Vương,... Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011; các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án ODA, FDI, NGO và các chương trình mục tiêu quốc gia trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế… Lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khởi công Dự án hầm đường bộ Đèo Cả; đôn đốc tiến độ Dự án nâng cấp quốc lộ 25 (phần tỉnh Phú Yên)...

- Tổ chức tổng kết đánh giá công tác thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế trong thời gian qua để tìm giải pháp hữu hiệu cho công tác xúc tiến đầu tư trong thời gian tới có hiệu quả hơn. Chỉ đạo xử lý kịp thời các dự án đã đăng ký nhưng chậm triển khai hoặc quá thời hạn không triển khai. Tổ chức hội thảo và xác định được những giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Tiếp tục lồng ghép nhiều nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng miền núi. Rà soát, thúc đẩy thực hiện Chương trình 134; sơ kết giai đoạn 2 Chương trình 135 để có chủ trương đầu tư tiếp theo cho thích hợp và các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn. Hoàn thành và triển khai thực hiện các đề án áp dụng các cơ chế, chính sách như các tỉnh Tây Nguyên đối với 03 huyện miền núi.

4. Về văn hóa - xã hội:

Nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch; đảm bảo phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt hơn các vấn đề về xã hội. Hoàn thành chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập; các trường trung học phổ thông bán công và các lớp bán công trong trường trung học phổ thông công lập sang công lập; chuyển các trường dân tộc nội trú các huyện về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. Có giải pháp khắc phục, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Tạo điều kiện hỗ trợ các Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, Trường Cao đẳng Công nghiệp thành lập trường đại học. Mở rộng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tổ chức việc di chuyển Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh đến địa điểm mới an toàn, đảm bảo vừa di dời vừa phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, đồng thời tiếp tục đầu tư, sử dụng có hiệu quả Bệnh viện Đa khoa trung tâm cũ, góp phần khắc phục tình trạng quá tải ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm mới. Làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình nước sạch nông thôn và có kế hoạch xử lý kịp thời, hiệu quả. Tổ chức tổng điều tra, rà soát hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục triển khai Đề án “Xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo”. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2006-2010” và triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015”. Xây dựng phương án thí điểm nhập các Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cấp huyện thành 01 đơn vị. Quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách. Tạo điều kiện thực hiện các nhu cầu và quyền cơ bản của trẻ em. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng về khoa học - công nghệ. Giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Chuẩn bị tốt các nội dung hướng tới kỷ niệm 400 năm Phú Yên. Tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ V. Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác.

5. Về an ninh - quốc phòng và thi hành pháp luật:

- Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tập trung nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Triển khai tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức lực lượng dân quân tự vệ thường trực bảo vệ các cơ quan cấp xã. Triển khai mạnh và đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt. Tổ chức tốt giao quân đợt 2/2010.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách nhà nước, tài sản công,... gắn với xử lý triệt để, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí. Sớm kết thúc điều tra và đưa ra xét xử các vụ án nghiêm trọng còn tồn đọng. Nâng cao chất lượng công tác tiếp và giải quyết các ý kiến, kiến nghị, các khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, hiệu quả. Chấn chỉnh và thực hiện nghiêm theo quy định việc xây dựng, thẩm định, kiểm tra và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

6. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Chuẩn bị tốt nhân sự chính quyền các cấp, phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các địa phương trước và sau Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV. Tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở 7 huyện và 12 phường trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Hoàn thành Đề án 30 của Chính phủ giai đoạn 3 (giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính). Nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” trên một số lĩnh vực. Đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, xây dựng và triển khai Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tiếp tục phân cấp, ủy quyền một số lĩnh vực cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người không chuyên trách ở cấp xã và chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cấp xã. Tiếp tục thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực và thu hút, sử dụng trí thức. Triển khai thực hiện Nghị định 12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Triển khai Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về thành lập Trung tâm bán đấu giá tài sản các cấp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Cơ quan nhà nước các cấp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể động viên mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu147/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2010
Ngày hiệu lực26/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu147/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýĐào Tấn Lộc
        Ngày ban hành16/07/2010
        Ngày hiệu lực26/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Phú Yên

         • 16/07/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/07/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực