Nghị quyết 147/NQ-HĐND

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2019 sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND; 48/2017/NQ-HĐND và 95/2018/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2019 sửa đổi Nghị quyết về đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/NQ-ND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2016/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2016; NGHỊ QUYẾT SỐ 48/2017/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2017 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 95/2018/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung 03 dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, với tổng mức đầu tư dự kiến 147.230 triệu đồng, cụ thể:

1. Dự án Cải tạo, sửa chữa Cung văn hóa tỉnh. Tổng mức đầu tư dự kiến 14.900 triệu đồng.

2. Dự án San nền tạo mặt bằng phục vụ phát triển đô thị (sử dụng vật liệu đổ thải của dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng). Tổng mức đầu tư dự kiến 57.330 triệu đồng.

3. Dự án Đường Cun Pheo - Hang Kia - Quốc lộ 6 huyện Mai Châu (đoạn còn lại khoảng 25,5Km). Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 75.000 triệu đồng.

Điều 2. Bổ sung Dự án Đường tránh Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền xã Cố Nghĩa đi xã Liên Hòa huyện Lạc Thủy, tổng mức đầu tư dự kiến 110.000 triệu đồng vào danh mục dự án để tiếp tục đề nghị Trung ương bố trí vốn trong giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 3. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với Dự án Đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình; Tổng vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sau điều chỉnh là 28.000 triệu đồng, tăng 13.000 triệu đồng.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, PCT);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TP;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, TH (T03b).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu147/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2019 sửa đổi Nghị quyết về đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2019 sửa đổi Nghị quyết về đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Hòa Bình
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu147/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
     Người kýTrần Đăng Ninh
     Ngày ban hành19/07/2019
     Ngày hiệu lực19/07/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2019 sửa đổi Nghị quyết về đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2019 sửa đổi Nghị quyết về đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Hòa Bình

         • 19/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực