Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND mức chi công tác thỏa thuận quốc tế Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/2018/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỎA THUẬN QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế ngày 20 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế;

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế;

Xét Tờ trình s 12181/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh theo quy định Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007.

3. Nội dung chi

Nội dung chi cho công tác thỏa thuận quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; Điều 4 của Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

4. Một số mức chi phục vụ công tác thỏa thuận quốc tế:

a) Chi soạn thảo dự thảo thỏa thuận quốc tế: 4.000.000 đồng/dự thảo.

b) Chi cho các cá nhân tham gia cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo thỏa thuận quốc tế:

- Người chủ trì: 150.000 đồng/người/buổi.

- Các thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/buổi.

- Lấy ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự: 400.000 đồng/văn bản.

c) Chi báo cáo tổng hợp ý kiến; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý; văn bản ý kiến của Bộ Ngoại giao đối với đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế: 800.000 đồng/báo cáo.

d) Chi báo cáo chuyên đề hoặc đột xuất về tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế: 2.400.000 đồng/báo cáo.

đ) Các nội dung khác liên quan đến công tác thỏa thuận quốc tế không quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của địa phương.

5. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện do Ngân sách tỉnh bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ về công tác thỏa thuận quốc tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
-
Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTT
Q tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- VKSND, TAND t
nh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường tr
c HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 148/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu148/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 148/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND mức chi công tác thỏa thuận quốc tế Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND mức chi công tác thỏa thuận quốc tế Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu148/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Phú Cường
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND mức chi công tác thỏa thuận quốc tế Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND mức chi công tác thỏa thuận quốc tế Đồng Nai

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực