Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2005/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2005/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2006 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 07 đến ngày 09/12/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;
Xét tờ trình số 65/TTr-UB ngày 30/11/2005 của UBND Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội;
Căn cứ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2006 là 55.148 người.

Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp được phân bổ như sau:

+ Biên chế khối quản lý hành chính: 9.291 biên chế, trong đó:

- Biên chế quản lý hành chính cấp Thành phố: 3.049;

- Biên chế quản lý hành chính cấp quận, huyện: 2.178 biên chế;

- Biên chế cán bộ chuyên trách và công chức cơ sở: 4.026 biên chế;

+ Biên chế khối sự nghiệp: 45.857 biên chế, trong đó:

- Biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 32.068 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp y tế: 7.573 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp văn hóa - thông tin, phát thanh và truyềnhình: 1.286 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp thể dục thể thao: 334 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp khác: 4.348 biên chế;

- Biên chế sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 248 biên chế.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

1/ Trên cơ sở tổng biên chế hành chính được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ quyết định và phân bổ chi tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2006 đối với các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

2/ Hướng dẫn việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp và chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chịu trách nhiệm về tài chính, tổ chức bộ máy và biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện tự chủ tài chính theo quy định của Chính phủ.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này;

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIII kỳ họp thứ năm thông qua./.


Nơi nhận
:
- Ủy ban Thường vụ QH; (để b/c)
- Chính phủ; (để b/c)
- VPQH;VPCP; (để b/c)
- Bộ Nội vụ; (để b/c)
- Bộ tư pháp; (để b/c)
- Đoàn ĐBQHHN; (để b/c)
- Thường trực TU; (để b/c)
- UBND TP; (để thực hiện)
- Các vị đại biểu HĐNDTP; (để biết)
- Các Sở, ban, ngành TP; (để biết)
- TT HĐND-UBND các quận, huyện; (để biết)
- Các cơ quan thông tấn báo chí; (để biết)
VP HĐND, VP UBND, VP Đoàn ĐBQHHN; (để biết)
- Lưu.

CHỦ TỊCH
 Phùng Hữu Phú

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2005
Ngày hiệu lực19/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhùng Hữu Phú
        Ngày ban hành09/12/2005
        Ngày hiệu lực19/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội

            • 09/12/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực