Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND quy hoạch quản lý, khai thác và chế biến khoáng sản giai đoạn 2007 – 2015, xét đến 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND quy hoạch quản lý khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA QUY HOẠCH QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2007 - 2015, XÉT ĐẾN 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn c Lut T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Lut Khoáng sn ngày 20/3/1996 và Lut sa đổi bổ sung một s điu Lut Khoáng sn ngày 14/6/2005;

Căn c Ngh đnh số 160/2005/NĐ - CP ngày 27/12/2005 ca Chính ph quy đnh chi tiết và ng dn thi hành Lut khoáng sn và Lut sa đổi, bổ sung một số điu của Lut Khoáng sn; Sau khi xem xét T trình s 87/TTr - UBND ngày 04/10/2007 của UBND tỉnh v vic đ nghị phê chun Quy hoch khai thác và chế biến khoáng sn tỉnh Lào Cai giai đon 2007 - 2015, xét đến 2020, Báo cáo thm tra số 35/BC - BKT ngày 17/10/2007 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến ca đại biu ND tỉnh dự k hp; HĐND tỉnh Lào Cai kh XIII, k họp th 10,

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Thông qua Quy hoch qun lý, khai thác chế biến khoáng sn tnh o Cai giai đon 2007 - 2015, xét đến 2020:

I. NGUYÊN TC QUY HOẠCH

1. Khai thác, chế biến khoáng sn phi phù hp vi quy hoch và chiến lưc phát trin kinh tế - hội ca tỉnh.

2. Khoáng sn phi đưc khai thác, chế biến, s dụng hp lý, tiết kiệm, hiu qu; gn khai thác vi chế biến sâu từng loi khoáng sn nhm ng cao giá trị của nguyên liu; Ch cp giy phép khai thác khoáng sn theo dự án đầu tư đã đưc phê duyt.

3. Hot đng khai thác, chế biến khoáng sn phi đm bo hài hoà li ích của nhà nưc, của doanh nghip và của nhân dân ở nhng vùng có khoáng sn; Các đơn v đầu tư khai thác, chế biến khoáng sn phi thành lp pháp nhân độc lp ti địa pơng, có trách nhim đóng góp đ xây dựng, nâng cp, tu sa h tng và đm bo n đnh đời sng sinh hot cho nhân dân địa pơng, đng thi phi đm bo an ninh trt t, an toàn xã hội ti địa bàn hot đng.

4. Áp dụng công nghệ tiên tiến, hin đại trong cba khâu: Khai thác, chế biến và vn chuyn đảm bo yêu cu bo v môi trưng sinh thái, đảm bo an toàn lao động và bo v tài nguyên.

II. MC TIÊU

1. Đy mạnh phát trin ngành công nghip khai thác và chế biến khoáng sn thành ngành kinh tế mũi nhn, góp phn tc đy chuyn dịch cơ cu kinh tế của tỉnh theo hưng công nghip hoá, hin đại hoá.

2. Nâng cao tỷ trọng và giá trị sn xut ngành khai thác, chế biến khoáng sn trong giá trị sn xut toàn ngành công nghip ca tỉnh.

3. Góp phn gii quyết vic làm, tăng thu ngân sách nhà nưc từ ngành công nghip khai thác và chế biến khoáng sn, nâng cao đời sng cho nhân dân các dân tc trong tỉnh và vùng quy hoch.

III. PHƯƠNG ÁN QUY HOCH

1. Tng số các loi khoáng sn trên địa bàn tỉnh o Cai đưa vào dự án quy hoch là 15 loi khoáng sn. Giao UBND tnh quyết đnh pơng án quản lý, khai thác, chế biến khoáng sn phù hp vi 4 nguyên tc về qun lý, khai thác, chế biến khoáng sn ti mc I, Điu 1 ca Nghị quyết này.

2. Công tác chế biến đưc quy hoch theo ng ch yếu là chế biến sâu các loi khoáng sn đến sn phm cuối cùng làm nguyên liu cho các ngành công nghip khác. Trên cơ s nguồn sn phm từ ngành khai thác và chế biến khoáng sn sẽ to ra đng lc thúc đẩy các ngành công nghip khác trên địa bàn phát trin mnh m n cơ khí, luyn kim, hcht và các ngành chế tác khác.

3. Các đim khoáng sn có cht lưng qung thp, chưa có công nghkhai thác, chế biến phù hp, ca có thị trưng hoc chưa đưc nghiên cu đánh giá đầy đcn tiếp tc đầu tư điu tra cơ bn đ làm nguồn tài nguyên d trữ cho giai đon sau năm 2020.

IV. BIN PHÁP ĐM BO MÔI TRƯỜNG CHIN LƯC

1. Qun lý tốt cht thi: Tuân thnghiêm quy chế v xử lý cht thi rn, bi và các loi hcht trong khai thác và chế biến khoáng sn.

2. Qun lý c thi: Phi xác đnh đưc thành phn, mc đ độc hi của nưc thi mỗi cơ sở sn xut. Thu hồi, xử và kim tra trưc khi thi ra môi trưng.

3. Các dự án khai thác và chế biến khoáng sn phi lp báo cáo đánh giá tác đng môi trưng theo quy đnh ca Lut Bo vmôi trưng. Thc hin nghiêm vic hoàn nguyên môi trưng sau khi kết thúc hot đng khai thác khoáng sn.

4. S dng công nghhin đại, có bin pháp gim thiu tác đng môi trưng tốt nht.

Điu 2. Hi đng nhân dân tnh giao:

1. y ban nhân dân tnh Lào Cai trin khai thc hin Ngh quyết này; hàng năm báo cáo tình hình thc hin quy hoch vi ND tỉnh.

2. Tng trc HĐND, các Ban ND và đại biu ND tỉnh chu trách nhim giám sát vic thực hin Ngh quyết.

3. Thưng trc HĐND tnh thoả thun sa đổi, bổ sung quy hoch khi có yêu cu và báo cáo HĐND tnh ti k họp gn nht.

Ngh quyết này đưc HĐND tỉnh khXIII, k họp th 10 thông qua ngày 19 tháng 10 năm 2007./.

 

 

CH TCH
Sùng Chúng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2007
Ngày hiệu lực29/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND quy hoạch quản lý khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND quy hoạch quản lý khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýSùng Chúng
        Ngày ban hành26/10/2007
        Ngày hiệu lực29/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND quy hoạch quản lý khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND quy hoạch quản lý khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai

           • 26/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực