Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009 - 2010 do Tỉnh Cà Mau ban hành

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 2009-2010 Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực định kỳ 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 2009-2010 Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2008/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2009 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 13/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình;

Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009 – 2010 và Báo cáo thẩm tra số 09/BC-VHXH ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 13 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009 - 2010, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, thực hiện quy mô gia đình ít con, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh một hoặc hai con. Tiến tới tiệm cận với mức sinh thay thế nhằm ổn định quy mô dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số của tỉnh cả về thể lực, trí lực, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2010

a) Dân số khoảng 1.300.000 người;

b) Số con bình quân của mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ: 2,06 con;

c) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,24 %;

d) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 16%.

3. Một số giải pháp chủ yếu

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế đề ra các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động để thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình với những mục tiêu và cách làm cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, từng đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và phân công cán bộ chủ chốt trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

b) Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, tư vấn về dân số và kế hoạch hoá gia đình với nội dung, hình thức phù hợp theo từng nhóm đối tượng, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thanh thiếu niên. Chú trọng đa dạng hình thức vận động, tư vấn trực tiếp cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; nâng cao chất lượng giáo dục dân số trong nhà trường. Huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các Ban ngành đoàn thể trong công tác truyền thông, nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tham gia thực hiện công tác truyền thông giáo dục về dân số và kế hoạch hóa gia đình.

c) Tiếp tục củng cố tổ chức; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Bố trí cán bộ chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn và lực lượng cộng tác viên ở khóm, ấp, nhất là ở những địa bàn kinh tế khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và có chính sách hỗ trợ cho lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

d) Tăng cường đầu tư và hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình đạt hiệu quả cao.

đ) Tập trung chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em… nhằm cải thiện cuộc sống, nâng cao chất lượng dân số.

e) Khen thưởng kịp thời các đối tượng thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày10 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Cục kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT.Tỉnh ủy
- TT. UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Website Cà Mau;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực20/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 2009-2010 Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 2009-2010 Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýVõ Thanh Bình
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực20/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 2009-2010 Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 2009-2010 Cà Mau