Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2011

Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương phân bổ ngân sách đã được thay thế bởi Quyết định 3032/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hà Nội đến 31/12/2013 và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương phân bổ ngân sách


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2010/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHOÁ XIII KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011; Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011;

Xét Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 25/11/2010 của UBND Thành phố về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2010; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách của HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2011 như sau:

I. Dự toán thu ngân sách thành phố Hà Nội năm 2011

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 115.466 tỷ đồng (Một trăm mười lăm nghìn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng chẵn); không bao gồm thu từ hoạt động xổ số kiến thiết thực hiện cơ chế quản lý qua ngân sách theo Nghị quyết của Quốc hội.

Trong đó:

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 10.600 tỷ đồng (Mười nghìn sáu trăm tỷ đồng chẵn).

- Thu nội địa 101.666 tỷ đồng (Một trăm linh một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tỷ đồng chẵn).

- Thu từ dầu thô 3.200 tỷ đồng (Ba nghìn hai trăm tỷ đồng chẵn).

(Kèm theo phụ lục số 1 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2011).

2. Tổng thu ngân sách địa phương 43.614,320 tỷ đồng (Bốn mươi ba nghìn sáu trăm mười bốn tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng)

- Thu sau điều tiết: 40.349,320 tỷ đồng. Trong đó: Tiền sử dụng đất: 11.650 tỷ đồng, đã bao gồm số ghi thu, ghi chi các dự án BT.

- Thu ngân sách địa phương từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 275 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang 1.990 tỷ đồng.

II. Dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương 43.614,320 tỷ đồng (Bốn mươi ba nghìn sáu trăm mười bốn tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng); bao gồm chi đầu tư phát triển18.248,740 tỷ đồng, trong đó chi giáo dục đào tạo 3.439,050 tỷ đồng, chi khoa học công nghệ 607 tỷ đồng; chi thường xuyên 21.431,310 tỷ đồng, trong đó chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 6.228,2 tỷ đồng, chi sự nghiệp khoa học công nghệ 222 tỷ đồng; dự phòng ngân sách 1.087,810 tỷ đồng; chi Chương trình mục tiêu Quốc gia và mục tiêu Thành phố, dự án 5 triệu ha rừng và bổ sung chính sách khác 1.544 tỷ đồng; chi thoái trả tiền nhà và đất 82 tỷ đồng; được phân bổ như sau:

1. Tổng chi ngân sách cấp Thành phố trực tiếp quản lý 27.837,388 tỷ đồng (không bao gồm số bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác cho các quận, huyện, thị xã: 973,702 tỷ đồng)

Trong đó: chi đầu tư phát triển là 13.745,4 tỷ đồng, chi thường xuyên là 11.380,22 tỷ đồng, bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2011 là 650 tỷ đồng, chi Chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu thành phố là 1.544 tỷ đồng, dự phòng ngân sách là 839,010 tỷ đồng.

2. Tổng số chi các quận, huyện, xã, phường, thị trấn 15.776,932 tỷ đồng (bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố: 973,702 tỷ đồng)

3. Số bổ sung từ ngân sách Thành phố cho các quận, huyện, thị xã là 8.275,222 tỷ đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối: 7.301,520 tỷ đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 973,702 tỷ đồng

(Kèm theo phụ lục số 2 về cân đối thu, chi ngân sách địa phương; phụ lục số 3 về dự toán chi ngân sách địa phương; phụ lục số 4 về chi ngân sách cấp Thành phố và chi ngân sách cấp quận, huyện; phụ lục số 5 về dự toán ngân sách cấp Thành phố theo lĩnh vực; phụ lục số 6 về cân đối thu chi ngân sách quận, huyện năm 2011; phụ lục số 7 về dự toán chi ngân sách năm 2011 các quận, huyện)

Điều 2. Thông qua các mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2011 do UBND Thành phố trình tại kỳ họp lần thứ 22 HĐND Thành phố khoá XIII. Giao UBND Thành phố tổ chức, điều hành đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả dự toán ngân sách Thành phố năm 2011. Thực hiện cơ chế thưởng cho các quận, huyện, thị xã30% số thuế thu vượt dự toán (nếu có) năm 2011 nộp về ngân sách cấp trên (ngân sách Thành phố, ngân sách Trung ương) đối với các khoản thu được phân cấp.

Điều 3. Giao UBND Thành phố triển khai giao kế hoạch dự toán ngân sách cho các đơn vị đúng quy định. Đối với các khoản chưa phân bổ theo đầu mối, UBND xây dựng phương án, thống nhất với Thường trực HĐND khẩn trương phân bổ, giao cho các đơn vị trong quý I năm 2011.

Giao UBND Thành phố huy động nguồn đầu tư PPP (hợp tác công tư), sử dụng nguồn bán tài sản nhà đất theo cơ chế di dời, lập phương án sử dụng các nguồn thu phát sinh trong năm (ngoài số đã cân đối đầu năm) theo nguyên tắc: tập trung cho công trình, dự án trọng điểm và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, bức xúc mới phát sinh; lập phương án điều chỉnh dự toán nếu có, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố xem xét quyết định và báo cáo lại với HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND và các vị Đại biểu HĐND Thành phố đôn đốc và giám sát thực hiện Nghị quyết này của HĐND Thành phố.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khoá XIII kỳ họp thứ 22 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương phân bổ ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương phân bổ ngân sách
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương phân bổ ngân sách

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương phân bổ ngân sách