Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tập trung Nhà nước giai đoạn 2012 - 2015 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân bổ chi đầu tư phát triển 2012-2015 Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 684/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân bổ chi đầu tư phát triển 2012-2015 Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2011/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Sau khi xem xét tờ trình số 3712/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua đề án các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tập trung Nhà nước giai đoạn 2012-2015 kèm theo Tờ trình của UBND tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 2 biểu quyết thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VII về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tập trung Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hoàng Thị Thu Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân bổ chi đầu tư phát triển 2012-2015 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân bổ chi đầu tư phát triển 2012-2015 Lâm Đồng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu15/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHoàng Thị Thu Hồng
       Ngày ban hành31/08/2011
       Ngày hiệu lực01/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân bổ chi đầu tư phát triển 2012-2015 Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân bổ chi đầu tư phát triển 2012-2015 Lâm Đồng