Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 do Tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND kết quả kinh tế xã hội 2012 nhiệm vụ 2013 Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2012/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Sau khi nghe Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 26/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 26/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã nêu trong các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo của các cơ quan hữu quan, các cơ quan Tư pháp trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Mục tiêu tổng quát: Từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chủ đề năm: Tập trung tháo gỡ khó khăn về kinh tế trong tỉnh; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, tăng trưởng các ngành công nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách cao hơn năm 2012; đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trước hết là hạ tầng giao thông; huy động các nguồn lực xã hội tổ chức thành công Liên hoan Trà Quốc tế - Thái Nguyên, Việt Nam lần thứ 2.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 9%

Trong đó:

+ Công nghiệp - xây dựng: 11%

+ Dịch vụ: 9%

+ Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 4,5%

- Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng 16%, tương ứng với giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh năm 2010) là 34.500 tỷ đồng;

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 20%, tương ứng kim ngạch xuất khẩu 159 triệu USD;

- GDP bình quân đầu người: 30 triệu đồng

- Thu ngân sách phấn đấu tăng 20% so với thực hiện năm 2012 (không kể tiền cấp quyền sử dụng đất) tương ứng với 3.700 tỷ;

- Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng 6% so với năm 2012, trong đó: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 8%;

+ Sản lượng lương thực có hạt, đạt 420 ngàn tấn;

+ Giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt đạt: 77 triệu đồng/ha

+ Diện tích trồng rừng mới trên địa bàn: 5.000 ha;

Trong đó: Trồng rừng phòng hộ: 270 ha;

Trồng rừng sản xuất: 4.730 ha;

+ Diện tích trồng chè mới, cải tạo và phục hồi: 1.000 ha;

b. Các chỉ tiêu xã hội:

- Mức giảm tỷ xuất sinh thô trong năm: 0,1%0;

- Tạo việc làm mới cho 16.000 lao động;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 54%;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 12,5% (giảm 2,1% so với năm 2012)

- Giảm trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới: 15%

c. Các chỉ tiêu về môi trường:

- Ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng 50%

- Tỷ lệ số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn: 80%

d. Đảm bảo an ninh trật tự xã hội và công tác quân sự địa phương: Hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra.

3. Nhiệm vụ và các giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực

3.1. Về kinh tế

- Phát triển công nghiệp - xây dựng: Tập trung tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, giúp các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, tiêu thụ sản phẩm; lồng ghép các chương trình mục tiêu, xây dựng nông thôn mới, huy động tốt các nguồn lực để phát triển hạ tầng đồng bộ, trước mắt là hạ tầng giao thông như đường quốc lộ 3 đoạn qua tỉnh Thái Nguyên, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tại khu công nghiệp Điềm Thuỵ, khu công nghiệp Yên Bình để thu hút đầu tư của các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ đầu tư sản xuất có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, phát triển đột phá của tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại; hướng các hoạt động này vào mục tiêu thiết thực như: Kêu gọi đầu tư; hỗ trợ đầu tư, duy trì và phát triển sản xuất. Nâng cao năng lực quản lý; đào tạo và phát triển nghề trong các cơ sở sản xuất ở nông thôn; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế.

- Phát triển thương mại dịch vụ:

Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ du lịch, khách sạn nhà hàng, vận tải, tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ và các loại hình tư vấn, khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phát triển thị trường dịch vụ có tiềm năng.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hiệp hội, hội nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, có khả năng tương trợ giúp đỡ nhau trong đầu tư, tổ chức phát triển sản xuất, phát triển thương hiệu… đặc biệt là nâng cao vai trò hoạt động bảo vệ quyền lợi tiêu dùng, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu, ứng dụng công nghệ mới.

Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, giá cả, chất lượng hàng hoá và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn công nghiệp, môi trường công nghiệp, sử dụng năng lượng, vật liệu nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm… đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh thực phẩm, hoá chất.

- Về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới:

Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, tiêu chí có khả năng huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân như: phong trào làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hoá, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát triển kinh tế trang trại, làng nghề ở nông thôn.

Tiếp tục đầu tư các công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, nâng cao năng lực tưới tiêu chủ động cho các loại cây trồng. Tập trung phát triển cây chè và xây dựng thành vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị chế biến, khẳng định thương hiệu, kịp thời phục vụ tốt cho Liên hoan Trà Quốc tế - Thái Nguyên, Việt Nam lần thứ 2.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ổn định tỷ lệ che phủ rừng; tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh tại các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh.

3.2. Về Văn hoá - xã hội

- Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu phát triển văn hoá - xã hội, sự nghiệp giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Củng cố, duy trì phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở các vùng, miền. Tổ chức các kỳ thi đảm bảo chất lượng, an toàn; xây dựng một số trường học đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, hướng dẫn triển khai và thực thi pháp luật về hoạt động chuyển giao công nghệ.

- Đầu tư triển khai các dự án, kế hoạch phát triển Chính phủ - chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, công dân điện tử; nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, cung ứng và quản lý thuốc chữa bệnh. Xây dựng và củng cố các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và cộng đồng trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng đề án triển khai một số kỹ thuật y tế chuyên sâu; nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bệnh.

- Tăng cường tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các dự án, đề án có liên quan thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo, các chính sách bảo trợ xã hội. Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2012 từ 2,1% trở lên.

- Tạo việc làm, giải quyết việc làm mới cho 16.000 người, trong đó xuất khẩu lao động 1.000 người. Đổi mới hệ thống dạy nghề theo nhu cầu thị trường lao động gắn với doanh nghiệp và hội nhập quốc tế; tổ chức triển khai thực hiện chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 54%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 32,5%.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá của các dân tộc; quản lý, khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn tỉnh; huy động các nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao ở cấp xã, đặc biệt là văn hoá, thể thao ở xóm, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Tiếp tục thực hiện và đánh giá tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; tiến hành khảo sát xây dựng một số chương trình, chính sách đặc thù của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý về đất của các cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn và đảm bảo các hoạt động tôn giáo trên địa bàn theo quy định.

3.3. Về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở tăng cường chế biến sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tăng cường công tác quản lý đất đai; nâng cao hiệu quả sử dụng đất; kịp thời thu hồi các dự án chậm triển khai, không thực hiện các nghĩa vụ ngân sách.

Khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu cho dân sinh và phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Huy động nguồn lực xã hội cho công tác bảo vệ môi trường; ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép. Tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tích cực phòng ngừa, hạn chế gia tăng ô nhiễm môi trường; phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện tốt chương trình, mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

3.4. Về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; công khai, minh bạch và đơn giản hoá các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước; thực hiện Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra ngăn ngừa và phát hiện kịp thời những sai phạm trong quản lý kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ.

3.5. Về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự kỷ cương xã hội.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 theo Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Lao động TB và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Kiểm toán nhà nước khu vực X;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- BCĐ PC tham nhũng tỉnh, BCĐ GPMB tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (8 bản);
- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các phòng nghiệp vụ thuộc VP;
- Các CV Phòng Công tác HĐND;
- Báo Thái Nguyên, TT Thông tin tỉnh (để đăng);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2012
Ngày hiệu lực25/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND kết quả kinh tế xã hội 2012 nhiệm vụ 2013 Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND kết quả kinh tế xã hội 2012 nhiệm vụ 2013 Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành15/12/2012
        Ngày hiệu lực25/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND kết quả kinh tế xã hội 2012 nhiệm vụ 2013 Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND kết quả kinh tế xã hội 2012 nhiệm vụ 2013 Thái Nguyên

           • 15/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực