Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2012/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

(Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, Tờ trình của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố; các báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan hữu quan; thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Tán thành báo cáo 6 tháng đầu năm 2012 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;

Tán thành báo cáo 6 tháng đầu năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan hữu quan về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012.

Hội đồng nhân dân Thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm 2012:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và cả nước có những biến động phức tạp, khó khăn; song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chia sẻ, năng động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, các tầng lớp nhân dân thành phố cùng với sự giám sát tích cực của Hội đồng nhân dân Thành phố và sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân các cấp; Thành phố chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được kết quả khả quan trên một số lĩnh vực trọng yếu mà Hội đồng nhân dân Thành phố đã quyết nghị tại kỳ họp thứ 3 vừa qua (Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011), kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, nhiều chính sách an sinh xã hội tiếp tục được phát huy.

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2012 đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố phục hồi và đang diễn biến tích cực hơn. GDP thành phố 6 tháng đầu năm đạt 8,1% (quý I tăng 7,4% và quý II tăng 8,8%); trong đó, dịch vụ tăng 8,7%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,1%, nông nghiệp tăng 4,9%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,43%, so với tháng 12 năm 2011 tăng 2,05%, thấp hơn mức tăng của cả nước; tiếp tục bổ sung, thực hiện cơ chế, chính sách kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ; các chương trình bình ổn thị trường được thực hiện có hiệu quả; cải cách hành chính có tiến bộ; thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước; quản lý và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, y tế,… có tiến bộ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động tập thể được chú trọng; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; các chính sách xã hội, trợ cấp diện chính sách, hộ nghèo và người thuộc diện bảo trợ xã hội được tập trung thực hiện; các cuộc vận động tương trợ và tiết kiệm được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng.

Tuy nhiên còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố đã đề ra, xuất khẩu tăng trưởng chậm, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục. Tình hình doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng cao so với cùng kỳ dẫn đến tình trạng thiếu việc làm, mất việc làm của một bộ phận người lao động. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động có thu nhập thấp.

II. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012:

Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được Ủy ban nhân dân Thành phố trình và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, lưu ý Ủy ban nhân dân Thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm tốc độ tăng trưởng năm 2012 đạt 10%; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã được thông qua tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII và tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch thực hiện "Năm an toàn giao thông 2012" trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân Thành phố. Triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách 3 năm (2013 - 2015) phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Chuẩn bị chu đáo kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán năm 2013. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của kinh tế nông nghiệp, kinh tế tập thể, phát huy vai trò nòng cốt trong định hướng phát triển sản xuất - kinh doanh của thành phố.

2. Đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện 6 chương trình đột phá theo kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định trong giai đoạn 2011 - 2015 gắn với thực hiện xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đã xác định thực hiện trong năm 2012 để tạo bước chuyển biến tích cực trong việc thực hiện từng chương trình đột phá ngay trong 6 tháng cuối năm 2012, trong đó chú ý chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của kinh tế thành phố giai đoạn 2012 - 2015.

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn về chính sách miễn, giảm, giãn thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ; tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó chú trọng tăng cường công tác quản lý tài chính của các doanh nghiệp; chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn về lãi suất, nguồn vốn vay của doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có quá trình hoạt động hiệu quả và đang gặp khó khăn, chương trình xây dựng nhà ở xã hội. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại ít nhất 6 xã trong năm 2012.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ, cung cấp thông tin về các thị trường tiềm năng để doanh nghiệp có thể chủ động tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh quảng bá du lịch, thu hút du khách. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình bình ổn thị trường năm 2012, phát triển mạng lưới phân phối, bán lẻ, quan tâm các khu vực đông người lao động nghèo, công nhân, sinh viên, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Bảo đảm cung ứng và ổn định nguồn điện cho sản xuất - kinh doanh; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm điện trong sinh hoạt và sản xuất - kinh doanh.

4. Triển khai các biện pháp khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2012; thu hồi các khoản nợ tạm ứng ngân sách; điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; tập trung công tác thanh tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu ngân sách và mua sắm, quản lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, các công trình phòng, tránh lụt bão; ưu tiên các dự án kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA nhằm đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân nhanh. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm của thành phố; thường xuyên rà soát tiến độ của các dự án để điều chuyển tập trung vốn cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2012. Đề xuất chính sách và có giải pháp cụ thể chính sách thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn trái phiếu đô thị, vốn tín dụng, vốn xã hội hóa, đặc biệt vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục đẩy mạnh giảm tai nạn giao thông trên 3 mặt, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân và giảm ùn tắc giao thông.

5. Tiếp tục thực hiện một số giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn thành phố. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tạm cư kéo dài, hướng đến thực hiện tái định cư ổn định và bền vững. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2015; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và chữa trị có hiệu quả các loại dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. Triển khai chuẩn bị tốt kế hoạch khai giảng năm học mới 2012 - 2013.

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép kinh doanh, vay vốn, xuất nhập khẩu ... Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát các đầu mối công việc trong nội bộ cơ quan chuyên môn thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp. Tăng cường tiếp công dân, đối thoại, tập trung giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân, các khiếu kiện của công dân kịp thời và đúng pháp luật. Tăng cường thực hiện các hoạt động giám sát trong điều kiện thành phố thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện - quận, phường.

7. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung triển khai các biện pháp nắm tình hình, phát hiện và kịp thời đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, băng nhóm tội phạm tại địa bàn.

III. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Giao Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện những mô hình tốt để nhân rộng đồng thời phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII kỳ họp thứ năm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2012
Ngày hiệu lực23/07/2012
Ngày công báo15/08/2012
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2012
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành13/07/2012
        Ngày hiệu lực23/07/2012
        Ngày công báo15/08/2012
        Số công báoSố 42
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2012

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2012

         • 13/07/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2012

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/07/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực