Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Sóc Trăng với nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng các dịch vụ công; bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

a) Các chỉ tiêu về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP - giá so sánh 2010) bình quân 5 năm đạt 8 - 9%/năm.

- GRDP bình quân đầu người đạt 3.320 USD/người (giá hiện hành).

- Cơ cấu kinh tế Khu vực I, II, III tương ứng là 31,20% - 20,57% - 48,24%.

- Sản lượng lúa bình quân đạt trên 2 triệu tấn/năm; trong đó, sản lượng lúa đặc sản chiếm trên 40%.

- Tổng sản lượng thủy hải sản đạt 348.500 tấn; trong đó, khai thác biển 76.000 tấn.

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 185 triệu đồng.

- Tổng số doanh nghiệp đăng ký mới giai đoạn 2016 - 2020 là 1.700 doanh nghiệp.

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 43.000 tỷ đồng (giá so sánh 2010).

- Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 900 triệu USD; trong đó, xuất khẩu thủy sản 750 triệu USD.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 120.000 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt từ 3.000 - 3.500 tỷ đồng.

b) Các chỉ tiêu về xã hội

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 0,8%.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 10%.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85% dân số; trong đó, bảo hiểm y tế bắt buộc đạt 100%, bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 50%.

- Có 95,4% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ huy động trẻ em đi học trong độ tuổi: Nhà trẻ 15%; mẫu giáo 90%, trong đó trẻ em 5 tuổi 99%; tiểu học 99,5%; trung học cơ sở 97%; trung học phổ thông từ 85% trở lên.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 70%.

- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 90%.

- Hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 3%; trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer 3 - 4% (theo tiêu chí mới).

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; trong đó, đào tạo nghề đạt 55%.

- Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 2,5%.

- Có 50 % xã trở lên hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên; huyện Mỹ xuyên, huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

- Có 100% dân cư thành thị, 98% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

c) Các chỉ tiêu về môi trường

- Tỷ lệ che phủ rừng (chỉ tính cây Lâm nghiệp) đạt 3,55%.

- Tỷ lệ 100% Khu Công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

- 100% cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải.

- 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.

- 90% chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị, công nghiệp, dịch vụ và 50% tại Khu dân cư nông thôn, làng nghề được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

- 100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

3. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

a) Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

b) Thực hiện tốt tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; tái cơ cấu doanh nghiệp.

c) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược: Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực.

d) Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển.

đ) Đẩy mạnh phát triển thương mại và du lịch.

e) Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn nhà nước đồng thời tăng cường huy động, thu hút nguồn lực khu vực tư nhân phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

g) Quan tâm phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.

h) Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao; tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

i) Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo, thực hiện bình đẳng giới.

k) Tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.

l) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

m) Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

n) Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để tranh thủ các nguồn lực bên ngoài và mở rộng thị trường.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2015
Ngày hiệu lực20/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành10/12/2015
        Ngày hiệu lực20/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Sóc Trăng

            • 10/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực