Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYT

VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7684/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 98/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư

1. Phân bổ vốn đầu tư trong cân đi giữa các cấp phải đáp ứng nhu cầu đu tư cho cấp huyện (bao gồm cấp xã), đồng thời đảm bảo nguồn lực để tỉnh tập trung đầu tư hoàn thành các công trình trọng điểm, cấp bách tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020.

2. Phân bổ vốn đầu tư trong cân đối cho cấp huyện phải đảm bảo tương quan hợp lý nhằm tạo điều kiện cho các địa phương phát triển có số thu ngân sách cao, phát triển đô thị và góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập, mức sống của vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiu số, vùng khó khăn khác; đồng thời đảm bảo tổng vốn đầu tư trong cân đối cho cấp huyện (bao gồm cấp xã) năm sau cao hơn năm trước (không tính nguồn cấp quyền sử dụng đất).

3. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, quyết định phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương gia cấp tỉnh và cấp huyện (bao gồm cấp xã) dựa trên cơ sở tiêu chí và định mức phân b. Riêng các nguồn vốn đầu tư phát trin khác như: vốn Trung ương h trợ, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn xổ số kiến thiết, vốn ODA, vốn vay,... do cấp tỉnh quản lý phân bổ vốn theo quy định và không phân bổ cho cấp huyện (bao gồm cấp xã).

4. Phân bổ vốn cho các chương trình, đề án, dự án phải phù hp với nhiệm vụ chi đầu tư của các cấp. Ngân sách cấp tỉnh chi h trợ đầu tư cho ngân sách cấp huyện theo các chương trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo ý kiến của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với các dự án quan trọng, cấp bách mà khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện không đảm nhận được.

5. Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc phân bổ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trong cân đối và tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển.

6. Các dự án được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và hàng năm phải phù hợp với quy hoạch được duyệt và có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Điu 2. Tiêu chí và định mức phân b ngun vn đu tư giữa cp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

1. Đối với nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung

a) Định mức phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung giữa cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

- Đối với cấp huyện quản lý: lấy tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung phân bổ cho cấp huyện quản lý năm 2015 làm gốc, mỗi năm tăng 10% để xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 theo quy định. Trường hp, từ năm 2017 trở đi có thay đi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh mức phân bố nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung cho cấp huyện, nhưng bảo đảm nguyên tắc phân bổ vốn cho cấp huyện năm sau cao hơn năm trước (mức tăng tối thiểu 5%/năm và mức tăng tối đa là 10%/năm).

- Đối với cấp tỉnh quản lý: lấy tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung được Chính phủ thông báo hàng năm cho địa phương trừ đi phần phân b cho cp huyện nêu ở trên.

b) Tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung giữa các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Trường Sa) giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

Thực hiện phân bổ vốn theo 05 nhóm tiêu chí (bao gồm: tiêu chí dân s, tiêu chí trình độ phát triển, tiêu chí đơn vị hành chính, tiêu chí diện tích đất tự nhiên, tiêu chí bổ sung), số điểm của từng tiêu chí và phương pháp tính mức vốn được phân bổ.

Định mức phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

- Thành phố Nha Trang:

24,0%

 

- Thành ph Cam Ranh:

10,7%

 

- Huyện Cam Lâm:

9,0%

 

- Huyện Diên Khánh:

12,1%

 

- Thị xã Ninh Hòa:

16,8%

 

- Huyện Vạn Ninh:

10,4%

 

- Huyện Khánh Vĩnh:

10,2%

 

- Huyện Khánh Sơn:

6,8%

 

Đối với huyện đảo Trường Sa: Không thực hiện việc phân bổ vốn đầu tư hàng năm. Ngân sách cấp tỉnh quản lý chi hỗ trợ đầu tư cho huyện đảo Trường Sa theo chương trình, dự án cụ thể.

c) Định mức phân bổ vốn đầu tư cho các xã, thị trn (trừ phường):

Theo nguyên tắc nguồn vốn cho các xã ưu tiên thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, duy tu, sửa chữa công trình và hạ tầng thiết yếu của thị trấn; lấy vốn phân b cho các xã, thị trn năm 2015 làm gốc, mỗi năm tăng 10% để các xã, thị trấn xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công hạn 5 năm 2016 - 2020 theo quy định.

Hàng năm, từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung cấp tỉnh phân bổ cho cấp huyện, cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện việc phân bổ vốn đầu tư hàng năm cho các xã, thị trấn theo quy định trên.

2. Đối với nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất

Thực hiện phân bổ theo đúng quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giai đoạn 2016 - 2020. Riêng đối với thành phố Nha Trang, tỉnh trích lại 10% nguồn thu cấp quyền sử dụng đất hàng năm của tỉnh trên địa bàn thành phố để thành phố chi đầu tư phát triển.

3. Các nguồn vn còn lại

Không thực hiện phân bổ cho cấp huyện (bao gồm cấp xã).

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh t chc triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, bổ sung cụ th các nội dung cho phù hợp với các quy định mới trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
-
Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
-
Ban Thưng vụ Tỉnh ủy;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
-
UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
-
VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
-
VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
-
HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành ph;
-
Trung tâm Công báo (2 bản);
-
Lưu: VT, VN, ĐN.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực19/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Thanh Quang
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực19/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Khánh Hòa

            • 09/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực