Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND về ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng xem xét chủ trương đầu tư Bến Tre đã được thay thế bởi Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng xem xét chủ trương đầu tư Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2016/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH XEM XÉT, CHO Ý KIẾN, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 08 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 699/TTr-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với vốn đầu tư công do Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương quản lý trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh gửi cơ quan cấp trên.

2. Xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 91 của Luật Đầu tư công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền vào các kỳ họp gần nhất.

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2016
Ngày hiệu lực16/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2018
Cập nhật10 tháng trước
(27/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng xem xét chủ trương đầu tư Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng xem xét chủ trương đầu tư Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành06/12/2016
        Ngày hiệu lực16/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2018
        Cập nhật10 tháng trước
        (27/12/2018)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng xem xét chủ trương đầu tư Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng xem xét chủ trương đầu tư Bến Tre