Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2019/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 m 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014:

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 ca Chnh phủ về kế hoạch đầu tư công trung hn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2018 ca Chnh phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chnh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chnh phủ về kế hoạch đầu tư công trung hn và hàng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 thng12 năm 2015 của Chnh phủ về hướng dẫn thi hành mội số điều ca Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 thng 12 năm 2016 của Chnh phủ về cơ chế đặc th trong qun lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 8552/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hn giai đoạn 2010-2020 và kế hoạch đầu tư công m 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế; Bo co thẩm tra ca Ban kinh tế - ngân sách v ý kiến tho luận của các đi biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bn năm 2019 tnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung các dự n trọng điểm, quan trọng vo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với tổng mức vốn bố trí l 339,630 t đồng (chi tiết tại Phụ lục 01 đnh kèm).

2. Bổ sung ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Ngh định 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 v Ngh định 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 ca Chính phủ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với tổng mức vốn bố trí là 3,8 t đồng (chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm).

3. Bổ sung kế hoạch đầu công năm 2019 từ nguồn ngân sách tnh với tổng mức vốn b trí là 105 tỷ đồng (chi tiết tại Phụ lục 03 đnh kèm).

4. Ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách tnh quản lý với tổng mức vốn bố trí là 35 t đồng (chi tiết tại Phụ lục 04 đnh kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao y ban nhân dân tnh tổ chức thực hiện Ngh quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu v cc đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh gim sát việc thực hiện Ngh quyết ny theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được php luật quy đnh.

Ngh quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thn Huế kha VII, K họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 thng 11 năm 2019 và c hiệu lực kể từ ngày 26 thng 11 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2:
- UBTV Quốc hội, Chnh ph;
- Ban Công tác Đại biểu;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
-
Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ php);
- Thường vụ Tnh y,
-
Đon Đại biểu QH tnh;
-
Các sở, ban, ngnh, đoàn thể cấp tỉnh;
-
TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, Tp.Huế;
- Công báo tnh, Cổng thông tin điện tử TT. Huế;
-
VP; LĐ vcc CV;
- Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2019
Ngày hiệu lực26/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành16/11/2019
        Ngày hiệu lực26/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Thừa Thiên Huế

           • 16/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực