Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2017 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2017 sáp nhập và đổi tên gọi thôn tổ dân phố Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP VÀ ĐỔI TÊN GỌI CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8804/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua tờ trình đề nghị sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Tên gọi, quy mô số hộ gia đình của các thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi được thể hiện ở phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh: Thành phố Huế có 370 tổ dân phố (giảm được 09 tổ dân phố); thị xã Hương Thủy có 101 thôn, tổ dân phố (giảm được 02 thôn); huyện Quảng Điền có 95 thôn, tổ dân phố (giảm được 03 thôn). Toàn tỉnh còn lại 1.277 thôn, tổ dân phố; trong đó có 724 thôn và 553 tổ dân phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC

QUY MÔ SỐ HỘ, SỐ KHẨU CỦA CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ SAU KHI SẮP XẾP, SÁP NHẬP VÀ ĐỔI TÊN GỌI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Thành phố Huế

a) Phường Phước Vĩnh:

- Tổ dân phố 1 có quy mô 253 hộ gia đình, 1.179 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 2 có quy mô 250 hộ gia đình, 1.082 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 3 có quy mô 273 hộ gia đình, 1.147 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 4 có quy mô 329 hộ gia đình, 1.265 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 5 có quy mô 256 hộ gia đình, 961 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 6 có quy mô 339 hộ gia đình, 1.362 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 7 có quy mô 263 hộ gia đình, 956 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 8 có quy mô 238 hộ gia đình, 994 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 9 có quy mô 252 hộ gia đình, 856 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 10 có quy mô 259 hộ gia đình, 1.106 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 11 có quy mô 242 hộ gia đình, 830 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 12 có quy mô 251 hộ gia đình, 925 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 13 có quy mô 248 hộ gia đình, 962 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 14 có quy mô 271 hộ gia đình, 1.011 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 15 có quy mô 255 hộ gia đình, 933 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 16 có quy mô 256 hộ gia đình, 898 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 17 có quy mô 254 hộ gia đình, 892 nhân khẩu.

b) Phường Thuận Thành:

- Tổ dân phố 1 có quy mô 429 hộ gia đình, 1.751 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 2 có quy mô 326 hộ gia đình, 1.150 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 3 có quy mô 359 hộ gia đình, 1.448 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 4 có quy mô 314 hộ gia đình, 1.352 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 5 có quy mô 323 hộ gia đình, 1.349 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 6 có quy mô 255 hộ gia đình, 1.093 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 7 có quy mô 305 hộ gia đình, 1.277 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 8 có quy mô 226 hộ gia đình, 885 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 9 có quy mô 257 hộ gia đình, 1.062 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 10 có quy mô 355 hộ gia đình, 1.452 nhân khẩu.

- Tổ dân phố 11 có quy mô 372 hộ gia đình, 1.599 nhân khẩu.

2. Thị xã Hương Thủy

a) Thôn Vĩ Xá, xã Thủy Bằng có quy mô 134 hộ gia đình, 491 nhân khẩu.

b) Thôn An Dương, xã Thủy Bằng có quy mô 197 hộ gia đình, 834 nhân khẩu.

3. Huyện Quảng Điền

a) Thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước có quy mô 240 hộ gia đình, 1.167 nhân khẩu.

b) Thôn Nam Phù - Nho Lâm, xã Quảng Phú có quy mô 203 hộ gia đình, 915 nhân khẩu.

c) Thôn Thanh Cần - Trọng Đức, xã Quảng Vinh có quy mô 364 hộ gia đình, 1.753 nhân khẩu.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2017 sáp nhập và đổi tên gọi thôn tổ dân phố Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2017 sáp nhập và đổi tên gọi thôn tổ dân phố Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2017 sáp nhập và đổi tên gọi thôn tổ dân phố Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2017 sáp nhập và đổi tên gọi thôn tổ dân phố Huế

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực