Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2019 bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BSUNG DANH MỤC DỰ ÁN VÀO KHOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 63/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Chín đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau, gồm:

1. Dự án đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính cho Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

2. Công trình đầu tư xây dựng mở rộng nhà đặt máy DSA thành đơn vị can thiệp Tim mạch.

3. Công trình xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

4. Công trình Nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tại Trụ sở Vườn quốc gia U Minh Hạ và lắp đặt mới tuyến ống kênh T19.

5. Dự án xây dựng kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn ven biển Tây.

6. Dự án trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển.

7. Công trình Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha đường N1 (tuyến bên phải) Khu công nghiệp Khánh An.

8. Đối ứng Dự án đầu tư xây dựng Trường bắn, Thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.

(Kèm theo Danh mục dự án)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

DANH MỤC

DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

TT

Danh sách dự án

Nhóm dự án

Địa điểm xây dựng

Quy mô đầu tư

Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)

Nguồn vốn đầu tư

Thời gian thực hiện

Chủ đầu tư

Ghi chú

 

Tổng số

 

 

 

103.202

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính cho Bệnh viện đa khoa Cà Mau

C

Khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau, tnh Cà Mau

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt

40.016

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau (nguồn vốn Xổ số kiến thiết)

2020-2021

Bệnh viện đa khoa Cà Mau

 

2

Công trình đầu tư xây dựng mở rộng nhà đặt máy DSA thành đơn vị can thiệp Tim mạch

C

Khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau, tnh Cà Mau

Xây dựng mở rộng nhà đặt máy DSA; Mua sắm trang thiết bị y tế

2.546

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cà Mau (nguồn vốn Xổ số kiến thiết)

2020

Bệnh viện đa khoa Cà Mau

 

3

Công trình xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn

C

Xã Hiệp Tùng, huyện Nămn

Giếng khoan khai thác và hệ thống bơm giếng; Cụm xử lý và đường ống công nghệ; Nhà quản lý và trạm bơm cấp 2; Bể chứa nước; Hàng rào và khuôn viên trạm; Hệ thống điện; Tuyến ống mạng phân phối.

14.440

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau (nguồn vốn Xổ số kiến thiết)

2019-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

4

Công trình Nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tại Trụ sở Vườn Quốc gia U Minh Hạ và lắp đặt mới tuyến ống kênh T19

C

Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời

Xây dựng 01 giếng khoan khai thác, trạm bơm giếng 20m3/h; Cm xử lý và đường ống công nghệ; Xây dựng nhà quản lý và trạm bơm cp 2; Hàng rào và khuôn viên trạm; Hệ thống thiết bị bơm; Tuyến ống mạng phân phối.

4.282

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau (nguồn vốn Xổ số kiến thiết)

2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

5

Dự án xây dựng kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn ven biển Tây

B

Các huyện U Minh, Trần Văn Thời

Kè tạo bãi dài 9.700m; bơm bùn tạo bãi để trồng rừng; phục hồi và trồng rừng ngập mặn (tổng diện tích trồng rừng 75,4ha)

12.012

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau (nguồn vốn Xổ số kiến thiết)

2018-2022

Sở Nông nghiệp và PTNT

TMĐT: 252.899 triệu đồng; đối ứng từ ngân sách tỉnh: 12.012 triệu đồng

6

Dự án trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển

B

Các huyện: Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển

Công trình lâm sinh (trồng mới 316,5ha rừng); công trình hạ tầng lâm sinh (xây dựng 14.510m tường mềm để giảm sóng và gây bồi; xây dựng 2.000m kè bê tông ly tâm tại huyện Phú Tân)

18.906

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau (nguồn vốn Xổ số kiến thiết)

2018-2021

Sở Nông nghiệp và PTNT

TMĐT: 179.579 triệu đồng; đối ứng từ ngân sách tỉnh: 18.906 triệu đồng

7

Công trình Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha đường N1 (tuyến bên phải) Khu công nghiệp Khánh An

C

Khánh An, huyện U Minh

Tổng chiều dài tuyến: 1.630m (từ đầu đường Võ Văn Kiệt, tuyến điện đi dọc theo đường N1, hướng đi bên phải đến ngã 3 đường N1 và D6); Dây dẫn xây dựng mới; Trụ BTLT 18m lực đầu trụ 11kN.

5.000

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau (nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý)

2020

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

8

Đối ứng Dự án đầu tư xây dựng Trường bắn, Thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau

C

Xã Khánh Lâm, huyện U Minh

Khu vực bắn súng bộ binh và hỏa lực đi cùng; Khu vực hậu phương và hạ tầng kỹ thuật; thiết bị trường bắn

6.000

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cà Mau (nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý)

2018-2019

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

TMĐT: 26 tỷ đồng; vốn Bộ Quốc phòng: 20 tỷ đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn Cà Mau

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực