Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2019 về kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 kết quả giám sát trong công tác thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUGIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chc chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc chp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở xem xét Báo cáo s 43/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân về kết quả giám sát việc chp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đ sau:

Hội đồng nhân dân tnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực ca Ủy ban nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự.

Trong thời gian qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giải quyết cơ bản tăng về số việc và số tiền, đạt chỉ tiêu Quốc hội và Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Công tác xác minh phân loại, kê biên, định giá, xử lý tài sản được thực hiện chặt chẽ, cơ bản đảm bảo kịp thời, đúng quy đnh của pháp luật. Một số việc phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết; việc phân loại án ngày càng chính xác; trình tự, thủ tục giải quyết các việc thi hành án dân sự được đơn giản hóa; việc giải quyết khiếu nại, t cáo đã dn đi vào nề nếp; tổ chức bộ máy của cơ quan thi hành án dân sự cơ bản được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; công tác phi hợp liên ngành gia cơ quan thi hành án dân sự với Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân ngày càng được tăng cường. Công tác kiểm sát đã cơ bản thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự. Nhng kết quđạt được đã góp phn giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nht định đã nêu tại báo cáo giám sát của Đoàn giám sát.

Điu 2. Đnâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác thi hành án dân sự, Hội đng nhân dân tỉnh yêu cu y ban nhân dân tỉnh, cơ quan Thi hành án dân sự cùng các đơn vị có liên quan khc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu tại Báo cáo giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời tp trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự bằng nhiêu hình thức, biện pháp khác nhau, nhm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành các quyết định, bản án của Tòa án đã có hiệu lc pháp luật.

b) Tăng cường phối hợp, lãnh đạo, chđạo hoạt động thi hành án dân sự; xác định công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gn công tác thi hành án dân sự với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

c) Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, các vụ án về tham ô, tham nhũng và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Xử lý nghiêm các trường hp chây ỳ, trốn tránh, ctình không chấp hành án.

2. Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

a) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác thi hành án dân sự.

b) Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trực tiếp là Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tiến hành đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi hành các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án trọng điểm tham nhũng, kinh tế, các vụ việc phức tạp kéo dài nhằm giảm án tồn đọng ở mức thấp nhất.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm nhất là vi phạm trong kê biên, xử lý tài sản để thi hành án. Chú trọng các biện pháp giáo dục đương sự tự nguyện thi hành án nhằm hạn chế việc thực hiện cưỡng chế thi hành án. Tăng cường phối hợp liên ngành với Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong hoạt động thi hành án dân sự; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

3. Đối với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế:

a) Viện Kiểm sát nhân dân cần tăng cường kim sát việc xác minh điều kiện thi hành án và phân loại việc thi hành án; việc áp dụng các biện pháp bo đảm, biện pháp cưng chế thi hành án, nhất là việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đi với tài sản là quyn sử dụng đt, nhà ở, các tài sn có giá trị lớn.

b) Việc tuyên án của Tòa án nhân dân phải đảm bảo tính khthi, phù hợp với thực tế để bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm túc.

c) Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Tha Thiên Huế:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm đi vi cán bộ, nhân viên của tchức tín dụng thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật trong công tác thẩm định tài sản đảm bảo cho vay.

- Chđạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt tín dụng, kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ thm định, xử lý nợ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phi hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS;
- Ban công tác đạ
i biểu;
- Thường vụ Tnh y;
- Đoàn ĐB
QH tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- TT.HĐND, UBND các hu
yện, thị xã, tp.Huế;
- Công báo tnh; Cổng thông tin điện t tnh;
- VP
: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, TH2.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2019
Ngày hiệu lực09/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 kết quả giám sát trong công tác thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 kết quả giám sát trong công tác thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành09/07/2019
        Ngày hiệu lực09/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 kết quả giám sát trong công tác thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 kết quả giám sát trong công tác thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế

           • 09/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực