Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-ND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 38/TTr-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2020 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2020 như sau:

1. Giám sát tại kỳ họp giữa năm 2020

1.1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

1.2. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước; về phòng, chống tham nhũng; về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2020 và báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

1.3. Xem xét báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

1.4. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.5. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

1.6. Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

1.7. Tiến hành hoạt động giải trình, chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

2. Giám sát tại kỳ họp cuối năm 2020

2.1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

2.2. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; về phòng, chống tham nhũng; về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020.

2.3. Xem xét báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2020.

2.4. Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

2.5. Tiến hành hoạt động giải trình, chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

3. Giám sát chuyên đề

Giám sát về tình hình triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình giám sát nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 tại kỳ họp giữa năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Cục Hành chính - Quản trị
II (VPCP);
- Kiểm toán Nhà nước khu vực
IX;
- Các đ/c UVBTV T
nh ủy;
- UBND, UB
. MTTQ tnh;
- Các Sở,
Ban ngành, đoàn thể tnh;
- ĐB. Quốc hội đơn vị t
nh Tiền Giang;
- ĐB. HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- TT. HĐND các xã, phường, thị trấn;
- Báo
p Bắc;
- Tr
ung tâm Công báo tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực