Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 về sắp xếp sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SẮP XẾP, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT- BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sắp xếp, sáp nhập 373 thôn, tổ dân phố và đổi tên 01 thôn, 02 tổ dân phố thuộc 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phố Quảng Ngãi: Sắp xếp, sáp nhập 165 thôn, tổ dân phố và đổi tên 02 tổ dân phố như Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.

2. Huyện Bình Sơn: Sắp xếp, sáp nhập 14 thôn như Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết này.

3. Huyện Sơn Tịnh: Sắp xếp, sáp nhập 06 thôn như Phụ lục 03 kèm theo Nghị quyết này.

4. Huyện Tư Nghĩa: Sắp xếp, sáp nhập 06 thôn như Phụ lục 04 kèm theo Nghị quyết này.

5. Huyện Nghĩa Hành: Sắp xếp, sáp nhập 21 thôn như Phụ lục 05 kèm theo Nghị quyết này.

6. Huyện Đức Phổ: Sắp xếp, sáp nhập 17 thôn và đổi tên 01 thôn như Phụ lục 06 kèm theo Nghị quyết này.

7. Huyện Mộ Đức: Sắp xếp, sáp nhập 04 thôn như Phụ lục 07 kèm theo Nghị quyết này.

8. Huyện Ba Tơ: Sắp xếp, sáp nhập 57 thôn, tổ dân phố như Phụ lục 08 kèm theo Nghị quyết này.

9. Huyện Minh Long: Sắp xếp, sáp nhập 22 thôn như Phụ lục 09 kèm theo Nghị quyết này.

10. Huyện Tây Trà: Sắp xếp, sáp nhập 09 thôn như Phụ lục 10 kèm theo Nghị quyết này.

11. Huyện Trà Bồng: Sắp xếp, sáp nhập 14 thôn, tổ dân phố như Phụ lục 11 kèm theo Nghị quyết này.

12. Huyện Sơn Tây: Sắp xếp, sáp nhập 14 thôn như Phụ lục 12 kèm theo Nghị quyết này.

13. Huyện Sơn Hà: Sắp xếp, sáp nhập 24 thôn, tổ dân phố như Phụ lục 13 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khoá XII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTV Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy;
- Đại biểu Quốc hội bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, BPC (01). tqt 180.

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 về sắp xếp sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 về sắp xếp sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thị Quỳnh Vân
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực10/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 về sắp xếp sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2019 về sắp xếp sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố Quảng Ngãi

            • 10/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực