Nghị quyết 150/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 150/2008/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nghị quyết 150/2008/NQ-HĐND Điện Biên lệ phí trước bạ xe ô tô duoi 10 đã được thay thế bởi Nghị quyết 252/2011/NQ-HĐND mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 150/2008/NQ-HĐND Điện Biên lệ phí trước bạ xe ô tô duoi 10


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/2008/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số: 38/2001/PL-UBTVQHK10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa X;

Căn cứ Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số: 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 57/2002 NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số: 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số: 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ; Thông tư số: 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số: 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/2009 và Nghị định số: 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1337/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 24/BC- KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên như Tờ trình số: 1337/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 150/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 16/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 150/2008/NQ-HĐND Điện Biên lệ phí trước bạ xe ô tô duoi 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 150/2008/NQ-HĐND Điện Biên lệ phí trước bạ xe ô tô duoi 10
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 150/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Mùa A Sơn
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 16/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 150/2008/NQ-HĐND Điện Biên lệ phí trước bạ xe ô tô duoi 10

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 150/2008/NQ-HĐND Điện Biên lệ phí trước bạ xe ô tô duoi 10