Nghị quyết 151/2006/QĐ-UBND

Nghị quyết số 151/2006/QĐ-UBND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 151/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 Quận Tân Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 151/2006/QĐ-UBND

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo thẩm định của các Ban Hội đồng nhân dân, báo cáo của Ủy ban nhân dân và báo cáo của các cơ quan, ý kiến phát biểu của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp lần thứ 8 tổ chức ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2006
,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân quận năm 2006, chương trình công tác và dự toán ngân sách của Hội đồng nhân dân quận năm 2007.

Nhất trí với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng năm 2006, nhiệm vụ chỉ tiêu và giải pháp năm 2007 đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các ngành hữu quan;

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2006

Năm 2006 là năm đã diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị cấp cao Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 14 được tổ chức thành công tốt đẹp, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.

Trên tinh thần đó, trong năm qua dưới sự chỉ đạo của Quận ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân, nhiều phong trào đã được phát động trong các tầng lớp nhân dân nhằm động viên tinh thần thi đua hoàn thành tốt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận. Qua đó, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế tồn tại cần được quan tâm như: công tác quản lý sau giải tỏa các chợ tự phát và tụ điểm kinh doanh trái phép chưa được duy trì thường xuyên, hiệu quả xử lý chưa cao. Việc triển khai các dự án, công trình còn chậm so với kế hoạch, quy trình phối hợp giữa các phòng ban và Ủy ban nhân dân các phường chưa đồng bộ, thống nhất nên tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn vẫn còn, đặc biệt là trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phạm pháp hình sự tuy giảm nhưng diễn biến tình hình vẫn rất phức tạp.

II. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ XÃ HỘI VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2007:

1. Về Kinh tế - Ngân sách:

+ Về Thương mại - Dịch vụ:

Doanh thu thương mại dịch vụ tăng 23,49% so với năm 2006.

+ Về Công nghiệp:

Phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng khoảng 13,2% so với năm 2006.

+ Về Tài chính - Kế hoạch (Có Nghị quyết chuyên đề).

2. Xây dựng cơ bản:

+ Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 199,610 tỷ đồng.

+ Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh và lập lại trật tự kỷ cương trong việc quản lý đầu tư, sử dụng đất và xây dựng. Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cấp đô thị, chỉnh trang đô thị theo kế hoạch, tăng cường quản lý việc khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ đất công, giải quyết nhanh các thủ tục có liên quan đến việc thu hồi đất để triển khai thi công các công trình dự án xây dựng trường học, các công trình phúc lợi công cộng.

3. Về Văn hóa - Xã hội:

- Tiếp tục vận động tăng nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ xây dựng nhà tình nghĩa - nhà tình thương, quỹ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ nâng mức thu nhập, phấn đấu đưa 50% (trên tổng số 1.171) hộ nghèo ra khỏi chương trình xóa đói giảm nghèo.

- Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt việc đăng ký gia đình văn hóa, xây dựng khu phố văn hóa và phường văn hóa theo tiêu chí mới của thành phố; năm 2007 phấn đấu có 1 - 2 phường đạt tiêu chuẩn phường văn hóa và 01 chợ đạt chuẩn “Chợ văn minh thương nghiệp”; tiếp tục vận động nhân dân đăng ký xây dựng phường văn hóa (tại phường 3, phường 6); vận động đăng ký xây dựng khu phố văn hóa.

- Tiếp tục thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường công tác kiểm tra dạy và học ở các trường theo quy định. Tập trung bồi dưỡng chuẩn hóa 100% đội ngũ giáo viên, cải cách phương pháp giảng dạy, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị dạy và học.

- Thực hiện tốt sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể với các phường, khu phố, tổ dân phố trong công tác quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Phấn đấu hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt dưới 1,05%. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 đạt dưới 5%.

4. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng quốc phòng toàn dân:

- Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự. Giảm 40% tai nạn giao thông. Tỷ lệ phá án chung đạt 60%.

- Bảo đảm công tác giao quân năm 2007 đúng thời hạn đạt 100% chỉ tiêu; xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,68% (trong đó dân quân đạt 2% dân số).

5. Các công tác trọng tâm khác:

- Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010, đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, tiếp tục xây dựng các quy trình ứng dụng các lĩnh vực khác trong năm 2007.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

6. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết:

- Nghị quyết miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân.

- Nghị quyết bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân.

- Nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006 và dự toán ngân sách năm 2007.

- Nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007.

- Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân quận năm 2007.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch, biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân quận giao Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động, giám sát và kiểm tra để thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận đề ra.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết này; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước để động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện nghị quyết; phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu151/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2006
Ngày hiệu lực28/12/2006
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Nghị quyết 151/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 Quận Tân Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 151/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 Quận Tân Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu151/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐặng Văn Cường
        Ngày ban hành21/12/2006
        Ngày hiệu lực28/12/2006
        Ngày công báo15/01/2007
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 151/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 Quận Tân Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 151/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 Quận Tân Bình

            • 21/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực