Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND quy định thu phí Thư viện tỉnh và phí tham quan Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND thu phí Thư viện tỉnh tham quan Bảo tàng Quảng Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND thu phí lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND thu phí Thư viện tỉnh tham quan Bảo tàng Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2014/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ THƯ VIỆN TỈNH VÀ PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII – KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 “Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí”; số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí”;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 3546/TTr-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh “Về việc đề nghị quy định thu phí tại Thư viện tỉnh và Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh”; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND ngày 10/7/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định thu phí Thư viện tỉnh và phí tham quan Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Đối tượng nộp phí:

- Đối với Phí thư viện: Các cá nhân có nhu cầu làm thẻ mượn, thẻ đọc, thẻ sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

- Đối với Phí tham quan Bảo tàng: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.

2. Đơn vị thu phí:

- Thư viện tỉnh có trách nhiệm thu Phí thư viện.

- Bảo tàng tỉnh có trách nhiệm thu Phí tham quan bảo tàng.

3. Mức thu phí:

- Phí thư viện tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

- Phí tham quan tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.

(Cụ thể như Phụ lục đính kèm)

Mức thu phí quy định trên được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2015. Kể từ năm 2016 trở đi, UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh mức thu phí theo lộ trình, mức tăng tối đa không vượt quá khung quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính.

4. Các trường hợp được miễn, giảm phí thư viện, phí tham quan bảo tàng.

4.1. Các trường hợp được miễn phí:

- Đối với phí thư viện: Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Đối với phí tham quan bảo tàng:

+ Trẻ em được miễn phí tính theo quy định về chiều cao. UBND tỉnh quy định chiều cao cụ thể đối với đối tượng trẻ em được miễn phí;

+ Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

+ Học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được nhà trường tổ chức cho đi tham quan, học tập, nghiên cứu tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.

4.2. Các trường hợp được giảm 50% mức phí:

- Đối với phí thư viện:

+ Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa";

+ Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

+ Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Đối với phí tham quan bảo tàng:

+ Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa";

+ Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

+ Người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng khó khăn;

Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ hai chính sách giảm phí trở lên quy định tại khoản này thì chỉ được giảm 50% mức phí.

5. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí thư viện, phí tham quan bảo tàng:

- Đơn vị thu phí (Thư viện, Bảo tàng tỉnh) được trích để lại 100% tổng số tiền phí thu được để phục vụ cho hoạt động của Thư viện và Bảo tàng tỉnh.

- Đơn vị thu phí có trách nhiệm niêm yết và thông báo công khai mức thu tại địa điểm thu phí và trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu phí theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quy định thu phí tại Nghị quyết này thay thế quy định thu phí thư viện và phí tham quan áp dụng đối với Thư viện tỉnh và Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 16/7/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THƯ VIỆN VÀ PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Nghị quyết số:152/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh)

I. MỨC THU PHÍ THƯ VIỆN TẠI THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG NINH

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu phí

1

Thẻ đọc

 

 

 

-

Đối với người lớn (Từ 16 tuổi trở lên)

đồng/thẻ/năm

40.000

 

-

Đối với trẻ em (dưới 16 tuổi)

đồng/thẻ/năm

20.000

 

2

Thẻ mượn

 

 

 

-

Đối với người lớn (Từ 16 tuổi trở lên)

đồng/thẻ/năm

40.000

 

-

Đối với trẻ em (dưới 16 tuổi)

đồng/thẻ/năm

20.000

 

3

Thẻ đọc tài liệu quý hiếm đặc biệt, đa phương tiện, thẻ phòng đọc đặc biệt

 

 

 

-

Đối với người lớn (Từ 16 tuổi trở lên)

đồng/thẻ/năm

200.000

 

-

Đối với trẻ em (dưới 16 tuổi)

đồng/thẻ/năm

100.000

 

II. MỨC THU PHÍ THAM QUAN TẠI BẢO TÀNG TỈNH QUẢNG NINH

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu phí

-

Đối với người lớn

đồng/lần/người

30.000

 

-

Học sinh, sinh viên, học viên

đồng/lần/người

15.000

 

-

Đối với trẻ em

đồng/lần/người

10.000

 

Ghi chú:

- Học sinh, sinh viên, học viên là người có thẻ học sinh sinh viên, học viên do các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

- Để thuận lợi cho công tác thực hiện, việc miễn phí bảo tàng cho trẻ em được tính theo chiều cao cơ thể do UBND tỉnh quy định cụ thể.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 152/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/07/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND thu phí Thư viện tỉnh tham quan Bảo tàng Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND thu phí Thư viện tỉnh tham quan Bảo tàng Quảng Ninh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 152/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành 16/07/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản gốc Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND thu phí Thư viện tỉnh tham quan Bảo tàng Quảng Ninh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND thu phí Thư viện tỉnh tham quan Bảo tàng Quảng Ninh