Nghị quyết 152/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 152/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bãi bỏ Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Nội dung toàn văn Nghị quyết 152/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết phát triển giáo dục mầm non phổ thông Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2019/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2018/NQ-HĐND NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Sau khi xem xét Tờ trình số 200/TTr-UBND, ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi điểm a, khoản 8, Điều 12 của Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo như sau:

"a) Điều kiện áp dụng: Giáo viên được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn và phê duyệt đưa vào đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2018 về ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 về ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Điều 2. Bãi bỏ, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Bãi bỏ khoản 6, Điều 8 và điểm d, khoản 8, Điều 12.

2. Thay đổi từ "nòng cốt" thành "cốt cán" tại khoản 7, Điều 8 và khoản 8, Điều 12.

3. Đính chính thứ tự khoản của Điều 12 như sau:

a) Số thứ tự 6. “Thưởng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh”, thành 9;

b) Số thứ tự 7. “Chính sách khuyến khích tự học nâng cao năng lực dạy ngoại ngữ", thành 10.

Điều 3. Tchức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu152/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 152/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết phát triển giáo dục mầm non phổ thông Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 152/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết phát triển giáo dục mầm non phổ thông Hà Tĩnh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu152/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýLê Đình Sơn
       Ngày ban hành17/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 152/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết phát triển giáo dục mầm non phổ thông Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 152/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết phát triển giáo dục mầm non phổ thông Hà Tĩnh

           • 17/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực