Nghị quyết 154/2014/NQ-HĐND17

Nghị quyết 154/2014/NQ-HĐND17 về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2019 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 154/2014/NQ-HĐND17 giá các loại đất 2015-2019 Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2014/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2015-2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2019 (Có phụ lục kèm theo)

Trong quá trình thực hiện, trường hợp khu đất chưa có trong bảng giá mà phải bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc xây dựng bảng giá đất bổ sung của khu vực đó, trình UBND tỉnh quyết định sau khi đã xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, các Bộ: TN-MT, TP (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- VP TU, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các ban HĐND tỉnh, các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh; Báo BN, Đài PTTH tỉnh,
TTXVN tại Bắc Ninh; Cổng TTĐT tỉnh;
- VP: LĐVP, các phòng CM, lưu
VT.

TM. HĐND TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154/2014/NQ-HĐND17

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu154/2014/NQ-HĐND17
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực21/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 154/2014/NQ-HĐND17

Lược đồ Nghị quyết 154/2014/NQ-HĐND17 giá các loại đất 2015-2019 Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 154/2014/NQ-HĐND17 giá các loại đất 2015-2019 Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu154/2014/NQ-HĐND17
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Huy Tính
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực21/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 154/2014/NQ-HĐND17 giá các loại đất 2015-2019 Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 154/2014/NQ-HĐND17 giá các loại đất 2015-2019 Bắc Ninh

            • 11/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực