Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2018/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ HỘ NGHÈO KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo, giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét tờ trình số 456/TTr-UBND ngày 29/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị quy định mức h trợ xây dựng nhà ở đối với người có công và hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối với người có công:

a) Hỗ trợ xây mới là 72 triệu đồng/nhà;

b) Hỗ trợ sửa chữa 36 triệu đồng/nhà;

Nguồn vốn: Từ ngân sách tỉnh.

2. Đối với hộ nghèo: Hỗ trợ xây mới là 65 triệu đồng/nhà (trường hợp hộ nghèo là hội viên Hội Cựu chiến binh, được hỗ trợ bằng mức xây mới của hộ người có công là 72 triệu đồng/nhà).

Nguồn vn: Quvì người nghèo của tỉnh hỗ trợ 12 triệu đồng/nhà, còn lại là nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh.

3. Đối tượng hỗ trợ:

Người có công và hộ nghèo đáp ứng các tiêu chí về đối tượng và khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 06/12/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019./.

 


Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh ủy, H
ĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND; TAND t
nh;
- Các Ban HĐND; các đại biể
u HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: CVP, phòng TH; lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu154/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 154/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu154/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Xuân Thu
        Ngày ban hành06/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công Bắc Ninh

            • 06/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực