Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở xã Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2019/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN, TỔ DÂN PHỐ DÔI DƯ SAU KHI SẮP XẾP, SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2019-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 thng 3 năm 2019 của y ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chnh cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 7677/TTr-UBND ngày 25 thng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chnh sách hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chnh ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2021; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2021, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Nghị quyết số 87/2013/NĐ ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Mức hỗ trợ:

a) Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn:

Hỗ trợ 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác, thời gian công tác dưới 03 tháng không được hỗ trợ, thời gian công tác từ 03 tháng đến dưới 06 tháng tính bằng 1/2 năm, từ 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn 01 năm.

b) Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố:

Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi làm nhiệm vụ sau khi sắp xếp, sáp nhập được hỗ trợ 01 tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác liên tục tại thôn, tổ dân phố (không tính thời gian chuyển từ nơi khác đến).

Thi gian công tác dưới 03 tháng không được hỗ trợ, thi gian công tác từ 03 tháng đến dưới 06 tháng tính bằng 1/2 năm, từ 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn 01 năm.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh năm 2020, 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khoá IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học;
- Chi cục VT, LT tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu154/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2019
Ngày hiệu lực17/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 154/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở xã Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở xã Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu154/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Đức Quận
        Ngày ban hành07/12/2019
        Ngày hiệu lực17/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở xã Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở xã Lâm Đồng

           • 07/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực