Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND mức chi công tác khai quật khảo cổ ngân sách địa phương Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/2019/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI VÀ VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 7680/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh ph thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương; Bo co thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương

1. Mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ áp dụng bằng mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Các khoản chi hội thảo; chi công tác phí, tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác, tiền tàu, xe (nếu có) cho chuyên gia tư vấn khoa học, cán bộ khoa học, kỹ thuật áp dụng mức chi quy định tại Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì công tác thăm dò, khai quật khảo cổ.

Điều 2. Việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương

1. Kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ mang tính thường xuyên sử dụng trong dự toán kinh phí sự nghiệp văn hóa được giao hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Đối với các dự án thăm dò, khai quật khảo cổ có quy mô lớn, nguồn kinh phí thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Cơ quan, đơn vị có chức năng được giao nhiệm vụ thăm dò, khai quật khảo cổ có trách nhiệm xây dựng dự toán chi theo nội dung và định mức quy định tại Nghị quyết này trình cấp cthẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Khuyến khích cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ huy động nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân để thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

3. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các bộ: Tài chính, VH-TT và DL;
- Cục Kiểm tra văn bn - Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tnh khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Chi cục VT, LT;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH




Trần Đức Quận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu155/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2019
Ngày hiệu lực17/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND mức chi công tác khai quật khảo cổ ngân sách địa phương Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND mức chi công tác khai quật khảo cổ ngân sách địa phương Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu155/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Đức Quận
        Ngày ban hành07/12/2019
        Ngày hiệu lực17/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND mức chi công tác khai quật khảo cổ ngân sách địa phương Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND mức chi công tác khai quật khảo cổ ngân sách địa phương Lâm Đồng

           • 07/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực