Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND và Khoản 4 Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết 89/2017/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/2019/NQ-ND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM D KHOẢN 2 ĐIỀU 5 NGHỊ QUYẾT SỐ 34/2016/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2016 VÀ KHOẢN 4 MỤC II PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 89/2017/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 5624/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Khoản 4 Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Khoản 4 Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 như sau:

“d) Tiền sử dụng đất: Ngân sách cấp tỉnh được hưởng 40% (trong đó trích tạo vốn cho Quỹ phát triển đất 30%, trích tạo vốn Quỹ phát triển nhà 10%), ngân sách cấp huyện được hưởng 60% để chi đầu tư phát triển.

Riêng đối với các trường hợp sau thì không thực hiện trích theo tỷ lệ trên, cụ thể:

- Các khon thu từ các dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị trúng đấu giá từ 100 tỷ đồng trở lên/cuộc đấu giá: Ngân sách cấp tỉnh được hưởng 100% để bố trí vn cho các dự án trọng điểm của tỉnh. Trong trường hợp địa phương có dự án bán đấu giá nêu trên không đạt dự toán thu cân đối tiền sử dụng đất để chi đầu tư phát triển được giao hàng năm, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung nguồn còn thiếu cho ngân sách địa phương nhưng số bổ sung không vượt quá số thu của các dự án bán đấu giá nêu trên.

- Trường hợp thực hiện ghi thu - ghi chi ngân sách:

+ Dự án thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao.

+ Dự án hạ tầng giao thông theo quy hoạch của địa phương được UBND cấp huyện đầu tư từ nguồn vốn do nhà đầu tư ứng vốn trước để kết nối vào dự án khu dân cư do nhà đầu tư làm chủ đầu tư đã được cấp phép xây dựng.

- Trường hợp để lại ngân sách cấp huyện 100% khoản thu tiền sử dụng đất của các hộ được bố trí tái định cư tại dự án: Đối với dự án xây dựng khu tái định cư do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư sử dụng từ nguồn vốn ngân sách có tính chất đầu tư công do cấp huyện vay hoặc tạm ứng.”

2. Sửa đổi Khoản 4 Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 về sửa đổi bổ sung Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 (đính kèm Phụ lục).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 6 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm
tra VB.QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND t
nh;
-
UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;

- Lưu: VT, PTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết s 155/2019/NQ-HĐND ngày 28/5/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

STT

Nội dung khoản thu

Thu NSNN

Trong đó điều tiết cho các cấp NS (%)

(%)

TW

Tỉnh

H, TX, TP

Xã, Ph, T.Trấn

4

Thu tin sử dụng đất

 

 

 

 

 

a

Thu cân đi (thực thu)

100

 

40

60

 

 

Riêng các khoản thu từ các dự án bán đấu giá có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên/cuộc đu giá

100

 

100

 

 

b

Ghi thu, ghi chi

 

 

 

 

 

-

Tỉnh thực hiện

100

 

100

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu155/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực07/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(17/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu155/2019/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýNguyễn Phú Cường
     Ngày ban hành28/05/2019
     Ngày hiệu lực07/06/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 tháng trước
     (17/06/2019)

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 155/2019/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai

         • 28/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực