Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND mức chi công tác hòa giải ở cơ sở tỉnh Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/2014/NQ-HĐND

Long An, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII-KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3995/TTr-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể:

1. Mức chi

Số TT

Nội dung chi

Mức chi

01

Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải).

 

 

- Đối với mỗi vụ, việc hòa giải thành

200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải

 

- Đối với mỗi vụ, việc hòa giải không thành

150.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải

02

Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải: Chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải...

100.000 đồng/tổ hòa giải/tháng

03

Chi bồi dưỡng thành viên Ban Tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên.

70.000 đồng/người/buổi

04

Chi tiền nước uống cho người tham gia cuộc họp bầu hòa giải viên.

10.000 đồng/người/buổi

2. Ngoài nội dung chi và mức chi nêu trên, các nội dung chi và mức chi còn lại thực hiện theo Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và theo các quy định hiện hành.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí bảo đảm chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An ở cấp nào do cấp đó đảm bảo và được giao trong dự toán ngân sách hàng năm.

4. Thời gian áp dụng

Các mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo Nghị quyết này được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu156/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND mức chi công tác hòa giải ở cơ sở tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND mức chi công tác hòa giải ở cơ sở tỉnh Long An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu156/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýĐặng Văn Xướng
       Ngày ban hành10/12/2014
       Ngày hiệu lực20/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND mức chi công tác hòa giải ở cơ sở tỉnh Long An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 156/2014/NQ-HĐND mức chi công tác hòa giải ở cơ sở tỉnh Long An

           • 10/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực