Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập tỉnh Nghệ An


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
T
NH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/2014/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 8603/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tiến sỹ chuyên ngành Y, Dược; Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II;

2. Thạc sỹ chuyên ngành Y, Dược; Bác sỹ nội trú, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I;

3. Bác sỹ, Dược sỹ đại học tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy;

4. Y sỹ được cử đi học liên thông Bác sỹ;

5. Bác sỹ nghỉ hưu làm việc tại các trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chính sách hỗ trợ

1. Chính sách hỗ trợ thu hút ban đầu

a) Bác sỹ, Dược sỹ đại học và sau đại học được hỗ trợ ban đầu bằng tiền khi được tuyển dụng lần đầu vào làm việc tại các Trung tâm y tế, Bệnh viện, Trạm y tế xã, thị trấn thuộc vùng miền núi; Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần và có cam kết công tác tại đơn vị từ 5 năm trở lên được hưởng mức tối đa như sau:

- Tiến sỹ chuyên ngành Y, Dược; Bác sỹ chuyên khoa II; Dược sỹ chuyên khoa II được hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng;

- Thạc sỹ chuyên ngành Y, Dược; Bác sỹ nội trú; Bác sỹ chuyên khoa I; Dược sỹ chuyên khoa I được hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng;

- Bác sỹ, Dược sỹ đại học tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy, đạt loại xuất sắc, loại giỏi được hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng;

- Bác sỹ, Dược sỹ đại học tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy, đạt loại khá được hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng;

- Bác sỹ, Dược sỹ đại học tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy, đạt loại trung bình khá, trung bình được hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp đối với từng đối tượng ở các địa bàn, đơn vị.

c) Những người được hưởng chế độ hỗ trợ tiền tại Nghị quyết này thì không được hưởng hỗ trợ bằng tiền quy định tại Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức viên chức.

2. Chính sách hỗ trợ đào tạo

a) Chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao:

Bác sỹ, Dược sỹ đại học đã được tuyển dụng, đang công tác trong các đơn vị y tế công lập, đơn vị đặc thù được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học có cam kết sau khi học xong trở về làm việc tại đơn vị từ 5 năm trở lên, sau khi hoàn thành được hỗ trợ như sau:

- Tiến sỹ chuyên ngành Y, Dược: 80 triệu đồng;

- Bác sỹ chuyên khoa II và Dược sỹ chuyên khoa II: 60 triệu đồng;

- Thạc sỹ chuyên ngành Y, Dược; Bác sỹ chuyên khoa I và Dược sỹ chuyên khoa I: 40 triệu đồng.

Giao UBND tỉnh quy định cụ thể các đơn vị đặc thù.

b) Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ liên thông:

Y sỹ đã được tuyển dụng, đang công tác trong các Trạm y tế xã huyện miền núi, núi cao; Bệnh viện Lao và bệnh phổi; Bệnh viện Tâm thần; Trung tâm Giám định pháp y; Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được Giám đốc Sở Y tế quyết định cử đi học Bác sỹ liên thông (Bác sỹ chuyên tu) có cam kết sau khi học xong trở về làm việc tại đơn vị từ 5 năm trở lên được hỗ trợ kinh phí đào tạo trong những tháng thực học như sau:

- Y sỹ đang công tác tại Trạm Y tế xã huyện miền núi cao được hỗ trợ kinh phí tương đương 1,2 lần mức lương cơ sở/người/tháng;

- Y sỹ đang công tác tại Trạm Y tế xã huyện miền núi được hỗ trợ kinh phí tương đương 1 lần mức lương cơ sở/người/tháng;

- Y sỹ đang công tác tại các đơn vị: Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định pháp y, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần được hỗ trợ kinh phí tương đương 0,6 lần mức lương cơ sở/người/tháng;

c) Khuyến khích các đơn vị trích kinh phí từ nguồn tự chủ hỗ trợ thêm cho cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà đơn vị có nhu cầu cử đi đào tạo;

d) Trong cùng thời điểm, các đối tượng đi học đang được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo của các dự án đang triển khai ở Nghệ An thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tại điểm a, b của khoản này. Trường hợp mức hỗ trợ của dự án thấp hơn chính sách này thì được hỗ trợ thêm để bảo đảm ngang bằng với chính sách này.

3. Hỗ trợ kinh phí hợp đồng Bác sỹ đã nghỉ hưu

Bác sỹ đã nghỉ hưu, dưới 65 tuổi, có đủ sức khỏe, được Giám đốc Sở Y tế quyết định đồng ý ký hợp đồng làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn chưa có Bác sỹ công tác thì được hỗ trợ kinh phí bằng 03 lần mức lương cơ sở/tháng/người (thời gian làm việc như cán bộ Trạm y tế xã).

4. Trách nhiệm hoàn trả ngân sách

Những người đã được hưởng các chế độ, chính sách nêu tại khoản 1, 2 Điều 3 của Quy định này, nếu vi phạm kỷ luật buộc phải thôi việc hoặc tự ý nghỉ việc khi chưa đủ 5 năm công tác theo cam kết mà không được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản thì phải hoàn trả kinh phí được hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả chậm nhất là 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc;

Đơn vị sử dụng lao động chịu trách nhiệm thu hồi khoản kinh phí bồi hoàn của đối tượng lao động thuộc đơn vị mình vi phạm cam kết theo quy định. Giao UBND tỉnh quy định cụ thể nội dung này.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua. Bãi bỏ Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Quốc hội; VP Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, Nội vụ; Tư pháp (Cục KTVB) (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành thị;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Webside: http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu157/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập tỉnh Nghệ An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu157/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýTrần Hồng Châu
       Ngày ban hành12/12/2014
       Ngày hiệu lực22/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập tỉnh Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập tỉnh Nghệ An

          • 12/12/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/12/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực