Nghị quyết 157/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 157/2017/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 157/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/2017/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU THIẾU HỤT CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN KHÁC; HỘ CẬN NGHÈO; HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2018-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017;

Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng :

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo (không thuộc diện quy định tại Điểm a, b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế).

b) Học sinh, sinh viên.

c) Hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác.

2. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo: Được hỗ trợ 90% mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó: ngân sách trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương hỗ trợ 20%.

b) Học sinh, sinh viên: Được hỗ trợ 40% mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó: ngân sách trung ương hỗ trợ 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ 10%.

c) Hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác: Được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, trong đó: ngân sách trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương hỗ trợ 30%.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (sự nghiệp y tế) bố trí hàng năm.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP (I, II);
- Ban CTĐB;
- Bộ Tài chính; Bộ LĐ-TB&XH; Bộ Y tế;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, TH(Đề).

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu157/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 157/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 157/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều Đồng Tháp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu157/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýPhan Văn Thắng
       Ngày ban hành07/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 157/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 157/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều Đồng Tháp

           • 07/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực