Nghị quyết 157/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 157/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Khoản 2, Phần thứ ba Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 kèm theo Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 157/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/2019/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ MỘT PHẦN KHOẢN 2, PHẦN THỨ BA ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 thng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực gio dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 thng 6 năm 2014 của Chnh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chnh phủ về chính sách khuyến khích xã hội ha đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 thng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngy 14 tháng 11 năm 2013 của Chnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Xét Tờ trình số 7641/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ một phần Khoản 2, Phần thứ ba Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lầm Đồng giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08 thng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; báo co thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung “Thẩm định phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định” của một phần Khoản 2, Phần thứ ba Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các bộ: Tài chính, KH và ĐT, Y tế;
- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT TU; TT HĐND; UBMTTQVN tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-TH tnh, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Chi cục VT, LT;
- Trang TTTĐT HĐND tnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu157/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2019
Ngày hiệu lực07/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 157/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 157/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu157/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýTrần Đức Quận
       Ngày ban hành07/12/2019
       Ngày hiệu lực07/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 157/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 157/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng

           • 07/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực