Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với người quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/2019/NQ-ND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Xét tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định mức hỗ trợ đối với người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ hằng tháng

a) Người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ có dưới 100 mộ liệt sĩ được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,8 lần mức lương cơ sở;

b) Người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ có từ 100 đến dưới 300 mộ liệt sĩ được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở;

c) Người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ có từ 300 mộ liệt sĩ trở lên được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng bằng 1,2 lần mức lương cơ sở.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

Từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách địa phương theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, PCT);
- Đoàn ĐBQH tỉnh
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- Trung tâm tin học và Công báo VP.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH (KD).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu158/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với người quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với người quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu158/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực01/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với người quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với người quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hòa Bình

            • 19/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực